Tidsskriftet:

Les det på nettet!

Prosjekter:

Fiskeørnprosjektet
(avsluttet)

LRSK:

Rapportering og skjemaer

Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010
Årsrapport 2009

Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006

eldre...

Artsartikler:

Dykkere (2003)
Spover (2003)
Terner (2003)
Rikser (2004)
Lommer (2005)
Tyrkerdua (2005)
Kjerrsangere (2005)
Lerker (2005)
Alkefugler (2006)
Buskspurver (2006)
Gressender (2007)
Fiskender (2009)
Kråkefugler (2010)

Piplerker og erler (2013)
Duer (2014)
Dykkender (2015)
Skarver og storkefugler (2017)
Stormfugler (2017)

Nyhetsarkiv:

2017

Nyhetsarkiv 2009

2008

2007

2006

2005

2004

NOF

NOF Travel

Natur og Fritid

Fuglevennen

 

NiB, rovfuglgruppa

Hallingblogg

   Nyeste, alle
   Nyeste, LRSK-arter
   Nattsangere 2014
   Rovfugler
   Sjeldne andefugler
   Sjeldne vadefugler
   Sjeldne hekkefunn
  

   Artsliste kronologisk
   Artsliste systematisk

Artsobservasjoner

 

(arkiv)

Fotogallerier fra Buskerud:

Jens Erik Nygård 

Tommy Solberg

Jan-Erik Nyhuus

 

 

 

 

Fylkesfuglen:

Fylkesfuglen blåmeis

Blåmeisen ble valgt av Buskeruds befolkning til fylkesfugl.

 

bullet

Arbeide for vern
av naturmiljøet i
alminnelighet
og verdifulle
fuglelokaliteter
i særdeleshet.
 
bullet Fungere som bindeledd og talerør for  natur- og fugleinteresserte i fylket.
 
bullet Gjennom sine lokallags aktiviteter og eget
nettidsskrift og nettsted
øke interessen for og kunnskapen om vår
fuglefauna

Steinar Stueflotten
Leder

Marius von Glahn
Styremedlemnaturvernkontakt

Lars Jacobsen
Styremedlem

Merete W. Dees
Styremedlem

Anne Sørensen
kasserer

 

Smart hegre

Følg vandrefalk i stup og hønsehauk gjennom skogen

Pelikanens flukt

Tips oss gjerne om nye klipp!

Tittel-bilde

Lokallagene:

NOF DrammenNOF Øvre Eiker

 

 

Lokalitetene:

Linnesstranda

MiletjernTyrifjordenFiskumvannet

Nyhetene:

23.5.2018:

Hvordan forholder NOF avd. Buskerud seg til offentlige høringer?

Å arbeide praktisk for å bevare habitater og økosystemer som er viktig for fuglene, er ifølge NOFs strategiske plan for 2014 – 2019 en prioritert oppgave for foreningen, les mer her: http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/strategisk_plan.pdf. Videre skal foreningen øve innflytelse på politiske miljøer, offentlig og andre viktige premissleverandører på sentralt, regionalt og lokalt plan for kunnskapsbasert bærekraftig naturforvaltning. En sentral del av dette arbeidet er hvordan vi som organisasjon forholder oss til offentlige høringer. Erfaring viser at arealplaner ofte kan komme i konflikt med viktige natur- og fugleområder. Derfor er det helt avgjørende at vi som organisasjon aktivt arbeider for å fremme våre synspunkter i alle relevante plansaker der naturverdier står på spill. Likeledes er det viktig at vi bruker vår kompetanse til å kommentere og gi innspill til forslag om endringer i eksisterende verneområder samt forslag om nye. Dette for at vi skal oppnå et best mulig resultat for fuglefaunaen.

For at vi skal kunne påvirke aktuelle plansaker, er det avgjørende at vi er tidlig nok ute og fanger opp forslag til nye reguleringsplaner både i fylke og kommuner. For å sikre at så skjer, har styret i NOF avd. Buskerud nylig sendt ut brev til alle kommunene i Buskerud og bedt om at de bekrefter at vi er oppført på adresselistene deres for høringssaker. Styret ved vår naturvernkontakt Marius vom Glahn har prioritert arbeidet med å besvare alle høringssaker som kan ha betydning for fuglelivet. I slike saker er det viktig at vi følger spillereglene og overholder de angitte svarfristene. Det er for sent å komme å klage på resultatet av planarbeidet når arbeidene er igangsatt. 

Vi mottar typisk 10-20 slike høringssaker i året og besvarer gjerne opptil halvparten av sakene. Her er noen eksempler på høringer som vi har besvart nå i april og mai 2018:

  • Oppstart av verneprosess for seks nye skogområder og utvidelse av tre eksisterende naturreservater i Buskerud.
  • Detaljregulering av Gulsvik – Hallingporten i Flå kommune.
  • Detaljregulering for Rv 282 Holmen bru i Drammen.
  • Forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16.

Mens følgende saker er i arbeid pt.:

  • Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Bane Nor - Fullskalaforsøket på Mælingen i Ringerike kommune
  • Revisjonsdokument fra NVE for regulering av Uste-Hallingdalsvassdraget.

Det er ikke gitt at vi alltid når fram med våre synspunkter, men jo mer kunnskapsbasert våre forslag og kommentarer er, jo større mulighet har vi til å påvirke. I tillegg til vår egen lokale kunnskap i NOF avd. Buskerud, kan vi også søke hjelp og støtte hos NOF sentralt. I noen saker kan det også være hensiktsmessig å samordne våre kommentarer og innspill med høringssvarene til FNF (Forum for natur og friluftsliv). Dette for at vi skal kunne øve størst mulig påtrykk på de regulerende myndighetene. Arbeid med å besvare offentlige høringssaker er med andre ord et eksempel på godt naturvernarbeid i praksis.

Steinar Stueflotten
Leder NOF avd. Buskerud

22.4.2018: På årsmøtet i NOF ble Steinar Stueflotten utropt til Årets Fossekall. Enhver som leser denne websiden og Buskskvetten, vil forstå hvorfor. Se mer på sin reportasje fra årsmøtet her. Gratulerer Steinar!
25.3.2018: Årsmøte i NOF Buskerud avholdes torsdag den 5. april. Se møteinnkallelse her.
4.3.2018: Ny årgang av Buskskvetten er påbegynt med Fuglelivet i Øvre Eiker 2017.
22.1.2018: Husk hagefugltellingen neste helg. Mer info på fuglevennen.no.
21.1.2018: Årets bilde i Buskerud 2017 ble Jostein Myres fantastiske bilde av to spurveugler som møtes i lufta i kamp om territorium. Bilde ble valgt av i en åpen avstemning på Facebook-gruppen Fugler i Buskerud. Klikk på bildet for å se en større versjon.
6.1.2018: Linnesstranda-rapporten for 2016 er publisert som siste artikkel i Buskskvetten 2017.
15.12.2017: Steinar Stueflotten har levert nok en oppsummerende rapport til Buskskvetten, denne gangen om stormfugler i Buskerud.
17.11.2017: Årets fugl 2018 - Tjeld
17.11.2017: Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press
29.10.2017: Steinar Stueflotten har levert en artikkel til Buskskvetten om Skarver og storkefugler i Buskerud. Se tidsskriftet i venstre marg.

2.10.2017:Resultater fra årets lokalitetskonkurranse som ble arrangert søndag den 1. oktober fra kl. 9 til 12 i forbindelse med EuroBirdWatch 2017.
Årets vinner ble Fiskumvannet med 53 arter.

Etter en uke med stabilt gråvær fra øst og lite trekkaktivitet, lå det an til et værskifte med regnvær fra vest. Dette nådde vårt område helt på slutten av telleperioden. Det ga økt trekkaktivitet og bedre resultater enn forventet.  Resultatene ble som følger (detaljer og historikk i eget vedlegg):

1. Fiskumvannet             

53 arter

662 individer

14 deltagere

2. Sætrepollen                

45 arter

1190 individer

  1 deltager

2. Averøya                        

45 arter

859 individer

  2 deltagere

2. Linnesstranda             

45 arter

403 individer

  2 deltagere

Det ble en morsom konkurranse med delt annenplass på tre lokaliteter som alle endte på samme resultat 45 arter! Noe variabel deltagelse der vinneren Fiskumvannet satte ny rekord for denne konkurransen med 14 deltagere. Totalt 3114 individer og 78 arter er 919 individer flere og 2 arter færre enn for de samme fire lokalitetene i fjor.

De tre mest tallrike artene var: grågås 699 individer, ringdue 479 individer og stokkand 294 individer. På landsbasis var grågås og bjørkefink på topp. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, taffeland, vannrikse og  varsler på Fiskumvannet, havørn i Sætrepollen og horndykker på Averøya. En vannrikse ble også hørt på Linnesstranda før kl.9.

29.9.2017: Følgende steder er tilmeldt konkurransen på søndag (ansvarlige personer i parentes). Møt opp!

  • Averøya (Eirik Kristoffersen og Marius von Glahn)
  • Fiskumvannet (Steinar Stueflotten)
  • Linnesstranda (Jens E. Nygård)
  • Sætrepollen (Jostein Bærø Engdal)
Webansvarlig: Jens Erik Nygård