Retningslinjer for artikkelforfattere

Innlevering :

send med epost til jenygard@online.no.

Format :

Artiklen settes opp i A4-format med toppmarg og bunnmarg på minimum 2,5 cm. Dette fordi det skal føyes til ett topplinje med tidsskriftets navn og årstall og en bunnlinje med sidenummer i tidsskriftet. Dette blir tilføyd av redaktøren og er avhengig av artikkelens plassering i tidsskriftet. Hvis det er behov for referanser til sidetall inne i artiklen, så gjør oppmerksom på dette, så kan de redigeres. Hvis ikke, kan artiklen med fordel være uten sidetall.

Artikkelen skal ha en tittellinje, med forfatterens navn under. Større artikler bør begynne med en ingress, en innledning som jeg kan legge ut på førstesiden av Buskskvetten for å lokke leseren til å gå inn i artikkelen.

Brødteksten bør settes i 10 punkt skriftstørrelse. Unngå sære skrifttyper som gir dårlig lesbarhet. Siden en del av artiklene opprinnelig er laget for andre publiseringsformer, så er det ikke noe absolutt krav til skriftstørrelse og utforming

Bilder og illustrasjoner :

Det er ønskelig at artiklen inneholder de bilder og illustrasjoner som er nødvendige. Dersom du selv mangler bilder, kan redaktøren være behjelpelig. Du kan sette av en tom bilderamme for å antyde hvor du ønsker et bilde.

Publisering :

Buskskvetten på nett publiseres i PDF-format. PDF (Portable Document Format) er et publiseringsformat som låser det endelige resultatet, gjør teksten uavhengig av hvilket program som opprinnelig ble brukt til  å sette det opp. Redaktøren har gjennom et redigeringsprogram for PDF-filer mulighet til å flytte litt på elementer og vil benytte seg av det hvis det er nødvendig for å få plass til topptekst og bunntekst. Etter at årgangen er ferdig, vil den bli satt sammen til 1 komplett PDF-fil som får forside, bakside og 2 innledende sider med innnholdsfortegnelse.

Buskskvetten på nett er registrert som nett-tidsskrift og blir som sådann ivaretatt av Arkivverket. Det betyr at publisering i Buskskvetten er varig og gjenfinnbar i fremtiden.