Buskskvetten
  2005  *  21. årgang
 

Webredaktør :
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

FORRIGE ÅRGANG

Noen utvalgte godbiter fra arkivet

Innhold :

Terje Bakken

13.3.2005

Fugler ved Fiskumvannet i 2004

"145 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2004. Det er ingen nye arter dette året"

 9 s./210 kb
Steinar Stueflotten

13.3.2005

Lommer i Buskerud

"Lomfamilien har fire representanter i Norge, alle fire arter er observert i Buskerud. Smålom og storlom er begge hekkefugler i fylket, mens islom og gulnebblom kun er sjeldne gjester. Beskrivelsene er basert på kunnskapen som LRSK i Buskerud for tiden har om de aktuelle artene."

3s/300 kb
Egil Mikalsen

13.4.2005

Årsberetning og referat fra årsmøte i NOF Buskerud.

2s/20 kb
Steinar Stueflotten

10.6.2005

Tyrkerdua i Buskerud

"Tyrkerdua ble valgt til årets prosjektfugl i Buskerud for 2003. Bakgrunnen for dette var at vi hadde mangelfulle opplysninger om artens nåværende status i fylket. Det var mye fokus på denne arten da den etablerte seg som ny hekkefugl i fylket på 1960-tallet, men i seinere år har ikke tyrkerdua blitt viet like stor oppmerksomhet. "

2s/138 kb
Steinar Stueflotten

3.9.2005

Kjerrsangere i Buskerud

"Sangerne representerer en stor og tallrik familie med mange vanlige arter, men har også noen av de mest sjeldne og varmekjære artene som er påvist i Buskerud. I denne artikkelen skal vi ta for oss en spesiell gruppe sangere, de såkalte kjerrsangerne her definert som slektene Achrocephalus og Locustella. "

6 s/367 kb
Steinar Stueflotten

5.10.2005

Sjeldne fugler i Buskerud 2004

"Antall registrerte funn i 2004 var lavere enn i de toforegående årene. Også forekomsten av spesielle sjeldenheter var moderat. Likevel ble det gjort flere interessante funn, bl.a. av sjeldne sjøfugler under en stormperiode i slutten av september. Det ble registrert og godkjent to nye arter for Buskerud derav en fra 2002."

14 s/283 kb
Jens Erik Nygård

15.10.2005

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2004.

"Årets Linnesstranda-rapport er blitt gitt en ny form i forhold til tidligere år. Utgangspunktet for det, er er at alle observasjoner i 2004 er lagt inn i et regneark, slik at lagt flere data har kunnet trekkes ut. Alle artene som er registerrt på Linnesstranda er omtalt, ikke bare de mest uvanlige observasjonene som tidligere."

12 s/420 kb
Steinar Stueflotten

13.11.2005

Lerker i Buskerud

"Lerkefamilien er representert med fire arter i Buskerud: topplerke, trelerke, sanglerke og fjellerke. Både sanglerke og fjellerke er regulære hekkefugler, mens trelerka trolig bare hekker sparsomt et par steder i fylket. Alle artene er trekkfugler. Sanglerka er valgt til årets fugl i Norge i 2005. Beskrivelsene er basert på den kunnskapen som LRSK for tiden har om de aktuelle artene i Buskerud."

4 s/216 kb

          Nettavis for NOF avd. Buskerud