Buskskvetten
    2006  *  22. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

FORRIGE ÅRGANG

 

Innhold :


Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og
Viggo Ree.

8.2.2006

Vannfugltellinger i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud i januar 2005 og 2006.

Vannfugltellingene i januar 2005 og 2006 viste forbausende stabile bestander av svaner og de vanligste andeartene – med unntak av toppand, som med over 300 individer nær fordoblet sin tidligere rekordnotering. Det ble telt 377 knoppsvaner i 2005 mot 374 i 2006 og 436 sangsvaner i 2005 mot 435 i 2006! Tilsvarende tall for stokkand, kvinand og laksand var henholdsvis 750 og 730 ind., 472 og 468 ind. og 127 og 134 ind. Sothøne (44 ind.) og lappfiskand (5 ind., alle i Begna) hadde begge rekordnoteringer i 2006, mens opptreden av vipe (4 ind.) og krykkje (4 ind.) var spesiell i 2005 pga ekstreme værforhold under og i forkant av tellingene. Vipe ble registrert for første gang under disse tellingene i 2005, mens 2006 brakte sædgås (2 ind. ved Langesøya i Drammenselva) og svartand (2 hanner ved Lerskallen i Tyrifjorden) som nye arter for tellingene.

19s/556 kb

Steinar Stueflotten

15.2.2006

Alkefugler i Buskerud

Alkefuglene representerer en gruppe marine sjøfugler som bare kommer inn til land for å hekke. I Buskerud og Sørøstlandet for øvrig er dette arter som stort sett bare besøker oss i vinterhalvåret. Alle de seks norske alkefuglartene er observert i Buskerud. I uværsperioder med storm inn mot kysten kan spesielt lomvi og alkekonge bli drevet langt innover land. Dette har ført til at lomvier flere ganger har havnet i ferskvann i innlandet. Denne beskrivelsen er basert på den kunnskapen som LRSK for tiden har om de aktuelle artene i Buskerud.

5 s/308 kb

Egil Mikalsen

29.3.2006

Litt fra landstyremøtet i NOF 11-12 mars 2006 i Trondheim.

Det var totalt 13 stykker, 10 fra fylkene, Troms i nord til Rogaland i sør og 3 fra sentalstyret, pluss Morten Ree som møtte opp. Det var en stund fare for at det ikke ble noe møte grunnet liten oppslutning, men det ordnet seg. Det var 5 saker pluss to temadeler  som sto på programmet.

1 s/11 kb

Egil Mikalsen

16.4.2006

Leder

Ja, så sitter jeg her og prøver å få noen ord ned på pc-en. Det er ikke lett, men noen ting blir det nok. Hva man skal skrive om, er bestandig det store spørsmålet. Vel, en ting som det har vært en del diskusjon om, er jo foring av fugl. Det er jo bestandig ett spørsmål om for og i mot. I vinter har det virkelig vært på sin plass, med masse snø og streng kulde. Jeg kan jo ikke si noe annet enn att det bare har vært en etter forholda helt god og gammeldags norsk vinter. Hvis vi da ikke hadde foret så hadde naturen gått sin gang og luket ut de som ikke har livets rett. Det lyder kanskje litt brutalt ut, men sånn er jo naturen innrettet...

1,5 s/17 kb

Jens Erik Nygård

23.4.2006

Fuglelivet i Linnesstranda Naturreservat. Rapport 2005

2005 ble det desidert beste året hittil, takket være en fantastisk innsats fra observatørene. Det ble observert
hele 4 nye arter og en lang rekke arter ble observert for første gang på lenge. Det ble observert hele 146 arter i løpet av året. Med det er det totalt observert 196 arter på Linnesstranda.

14 s/1,4 Mb

Steinar Stueflotten

1.6.2006

På spettetur

Sist vinter bestemte jeg meg for å gjøre en innsats på hvitryggspett i Buskerud i et forsøk på å oppdatere statusen til denne fylkets sjeldneste hakkespett. Jeg innså at dette ville kreve mye feltarbeid i en hektisk vårperiode, så her gjaldt det å mobilisere flere til dugnad. Jeg gikk derfor ut med et opprop på FuBu-listen på internett i slutten av mars i håp om å skape interesse for prosjektet. Det morsomme var at jeg like i forkant av dette fikk en telefon fra Rune Solvang (NOF avdeling Telemark), som kunne fortelle at de hadde gjennomført et tilsvarende prosjekt i nabofylket, og det med godt resultat spesielt i Tinn kommune. Nå hadde han og en kamerat tenkt seg en tur over i Buskerud for å lete etter hvitryggspett også her. Litt av et sammentreff! Da visste jeg i alle fall at jeg ikke ble alene om å lete etter denne sjeldne hakkespetten.

2 s/ 83 kb

Steinar Stueflotten

28.8.2006

Sjeldne fugler i Buskerud 2005

I 2005 ble det observert flere nasjonale sjeldenheter enn normalt i Buskerud, og det ble godkjent to nye arter for fylket. En stormperiode i januar resulterte i funn av flere sjeldne sjøfugler, og på slutten av året førte en mild forvinter til observasjon av flere uvanlige arter utover i desember.

15 s/860 kb

Terje Bakken

2.10.2006

Fugler ved Fiskumvannet 2005

Dette er nå 12. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK. 164 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2005. Det er 2 nye arter dette året, fjelljo og polarjo.
 

8 s/512 kb

Steinar Stueflotten

6.12.2006

Fugletrekk og ankomstdatoer i Kongsberg 1932 - 2000

I begynnelsen av oktober 2006 fikk jeg låne en perm med fugleobservasjoner som nå avdøde Einar Lagesen (1919-2005) hadde samlet fra Kongsberg kommune og noen andre steder i Buskerud, gjennom et langt liv. Spesielt verdifullt er de lange seriene med årlige førsteobservasjoner som han sammen med kona Unna og tidligere Petter Auerdahl (1889-1966), hadde samlet fra årene 1932 til 2000.

2 s/97 kb

Steinar Stueflotten

11.12.2006

Buskspurver i Buskerud

Buskspurvfamilien er representert med ni arter i Buskerud blant disse både vanlige hekkefugler og noen sjeldne gjester. På tross av familienavnet er det ingenting som tyder på at denne fuglegruppen har noen spesiell forkjærlighet for vårt fylke. Beskrivelsene er basert på den kunnskapen som LRSK for tiden har om de aktuelle artene i Buskerud.

6 s/ 757 kb

          Nettavis for NOF avd. Buskerud