Buskskvetten
    2007  *  23. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

FORRIGE ÅRGANG

 

Innhold :

Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og
Viggo Ree.

17.2.2007

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 10.-13. januar 2007

Tellingene av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i januar 2007 ga som resultat nærmere 3400 fugler – noe som er like i nærheten av antallet som ble registrert i 2005 og 2006. Når vi ser på de enkelte artene skjedde det imidlertid en del endringer i 2007. Sangsvaneantallet ble nesten halvert, mens arter som kvinand og laksand økte i antall. Vinterbestanden av stokkand og knoppsvane er noenlunde stabile, selv om det ble notert en liten nedgang i antall knoppsvaner i år.

 

10s/311 kb

Terje Bakken

10.4.2007

Fugler ved Fiskumvannet 2006

Dette er nå 13. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK.
164 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2006. Det er 3 nye arter dette året, amerikakrikkand, hauksanger og jerpe .

 

10 s/130 kb

Steinar Stueflotten

3.7.2007

Sjeldne fugler i Buskerud 2006

2006 ble et fugleår på det mer normale i Buskerud hva sjeldenheter angår. Året kunne by på gode antall av flere andearter og mange observasjoner av haukugle og konglebit utover høsten. Mildt vær helt fram til nyttår resulterte også i flere seine observasjoner av trekkfugler denne høsten. Det ble i 2006 godkjent en ny art for fylket – rødhøne (2004).

 

15 s/837 kb

Eli Gates

23.9.2007

Mandag

Enkelte mandager er fine, i dag var en sånn mandag! Den begynte egentlig på natta, med kattuglekonsert rett utenfor vinduet før jeg sovnet igjen.

 

1 s/48 kb

S. Stueflotten. T.E. Jelstad,
P.Ø. Klunderud og T. Andersen

16.11.2007

Årsrapport 2007  - Fiskeørnprosjektet i Buskerud

Fiskeørnprosjektet i Buskerud er et kartleggings- og overvåkingsprosjektet med formål å framskaffe oppdatert status om fiskeørnas forekomst og utbredelse i Buskerud, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Prosjektet drives av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Buskerud i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud, og vil pågå i fem år framover.

 

17 s/811 kb

Tonny Andersen

19.11.2007

Referat fra årsmøte i NOF Buskerud  22.3.2007 2 s/65 kb

Thor Erik Jelstad, Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

24.11.2007

Kongeørn i Buskerud - rapport fra kartleggingsarbeidet i 2007

Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud i 2007. Hekkebestanden estimeres til å ligge i intervallet 46-53 par. Tilsvarende tall for 10 år siden var 40-45 par. Oppjusteringen av bestandsanslaget mener vi i hovedsak kan tilskrives økt kunnskap. Men samtidig har det antakelig skjedd en viss ekspansjon mot lavereliggende områder i sør. Arten hekker nå flere steder i skogområder langt fra fjellskogen, hvor den har sin hovedutbredelse.

 

9 s/829 kb

Steinar Stueflotten

1.12.2007

Gressender i Buskerud

De fleste gressendene er trekkfugler som forlater Buskerud om vinteren. Det er bare den vanligste arten stokkanda som opptrer som regulær og tallrik vinterfugl i fylket, mens brunnakke og krikkand kan opptre til dels tallrikt på trekket. Blant gressendene fins det også sjeldne og fåtallige arter som snadderand, stjertand, knekkand og skjeand. Denne beskrivelsen er basert på kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes forekomst i Buskerud.

 

8 s/794 kb

Jens Erik Nygård

8.12.2007

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2006

I 2006 ble det tilbakegang etter den sterke innsatsen som ble gjort året før. Medvirkende var andejakten som foregikk rett utenfor reservatets grense hele høsten. Den bidro til både å redusere både antall fugler og observatører. Det ble sett 140 arter i løpet av 330 besøk på 163 dager. Våren 2006 kom seint i forhold til det vi har vært vant med i de siste åra.

14 s/733 kb

          Nettavis for NOF avd. Buskerud