Buskskvetten
    2008  *  24. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

 

Innhold :

Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og
Viggo Ree.

12.1.2008

Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud:
Oppsummeringer etter overvåkningsperiodene 1990-2000 og 2003-2007

En ny 5-sesongers periode (2003-2007) med overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget er gjennomført av Hole og Ringerike lokallag av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). En sammenligning av denne perioden med foregående overvåkingsperiode, som gikk over 11 vintersesonger – fra 1990 til 2000, viser følgende viktige trekk i utviklingen av vinterbestandene av vannfugl i området:

20 s/605 kb
Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og
Viggo Ree.

5.2.2008

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 11. januar 2008

Tellingene av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i januar 2008 ga som resultat nærmere 3650 fugler – en liten økning i forhold til de siste 3 årene. Det mest gledelige som ble registrert var en mer enn fordobling av antall sangsvaner i overvåkningsområdet – slik at antallet både i området som helhet og i Tyrifjorden-området overstiger 1 %-kriteriet for et internasjonalt viktig område for arten. Også bestanden av knoppsvane, kanadagås og stokkand økte svakt, mens antallene av kvinand og laksand lå godt under fjorårets registreringer.

11 s/732 kb
Thor Erik Jelstad

6.2.2008

Hønsehauk i Buskerud. Avgang av reir og skogbrukets rolle

De siste årene har det vært betydelig fokus på skogbrukets innvirkning på hønsehaukens livsvilkår. Mye av oppmerksomheten har vært knyttet til bevaring av hekkebiotoper. I likhet med flere andre rovfugler er hønsehauken knyttet til tradisjonelle hekkeområder. Og de forpliktelser skogbruket er pålagt er knyttet til selve reirområdet. Skogloven og Levende Skog standarden inneholder i liten grad bestemmelser som sikrer gode bestander av hønsehaukens byttedyr. Denne artikkelen tar opp årsaker til avgang av reir, både naturlige og menneskeskapte. I tillegg er det en gjennomgang av de tilfeller hvor hekkebiotopen er ødelagt som følge av hogstinngrep.

9 s/362 kb
Egil Mikalsen

9.4.2008

Årsmelding fra styret NOF Buskerud 1 s/41 kb
Bjørn Harald Larsen og Viggo Ree

19.4.2008

Den årlige vårturen til våtmarkene i Nordre Tyrifjorden-området lørdag 12. april 2008

Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag i samarbeid med Hole viltutvalg og Ringerike viltnemnd arrangerte lørdag den 12. april den årlige fugleturen til våtmarkene i Nordre Tyrifjorden-området. Dette var den 13. i rekken.
1 s/47 kb
Eivind Østbye og Olav Såtvedt

19.5.2008

Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre

Vintrene fra 1998/1999 til 2007/2008 har man kunnet se store ravneflokker kveldstid komme flygende til Lauar-området ved Kongsberg for å slå seg inn på nattekvisten, eller fly bort igjen tidlig om morgenen. Her slo de seg til i en liten skogteig, hver kveld vinteren igjennom. Dette fenomenet som på engelsk kalles "communal roosting", kan på norsk beskrives med uttrykket "felles overnattingsplass".

6 s/274 kb
Steinar Stueflotten

25.7.2008

Sjeldne fugler i Buskerud 2007. Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

2007 kunne by på flere nasjonale sjeldenheter, deriblant en ny art for Buskerud - dverglerke, og første konstaterte hekking av vaktel i fylket. I slutten av september resulterte spesielle forhold i Nordsjøen og Skagerrak til en storinvasjon av alker i innlandet på Østlandet, trolig den første med denne arten på over 100 år!

17 s/1082 kb
Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

1.11.2008

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2007

Siden 1974 har det foregått regelmessige tellinger av hekkende sjøfugl i indre og midtre deler av Oslofjorden. Disse tellingene har inkludert samtlige sjøfuglkolonier i Buskerud. Frem til 1999 hadde Geir Andersen og Morten Bergan ansvaret for disse tellingene. I løpet av dette året overtok Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Buskerud ansvaret for tellingene i koloniene som ligger ved Breidangen – utenfor Hurumlandet. Denne rapporten oppsummerer resultatene av tellingene i Breidangendelen av Buskerud i 2007, som ble gjennomført av Tonny Andersen, Erland Tollefsen og Håkon Bergø. Ansvarlig for gjennomføringen av tellingene er NOF avd. Buskerud.

11 s/342 kb
Steinar Stueflotten

8.11.2008

Årsrapport 2008. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011

2008 var andre året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & Svelvik kommuner i Vestfold. Bakgrunn for prosjektet, metodikk og kunnskapsstatus er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2007. Det ble utført 172 kontroller av i alt 64 reir/lokaliteter. Av disse var 28 lokaliteter i bruk i Buskerud, 3 i Sande og 1 i Svelvik. Dette er totalt fire flere enn i 2007. Det ble påvist vellykket hekking i 19 reir i Buskerud og 2 i Sande. Minst 37 unger vokste opp eller antas å ha vokst opp til flygedyktig alder. Dette er noen flere enn i fjor, men antall flygedyktige unger per vellykket hekking var omtrent den samme som året før. Andelen avbrutte hekkeforsøk var overraskende høyt – hele 34%.

14 s/616 kb
Kjell A. Dokka

14.11.2008

Observasjoner av fiskeørn. Rapport fra et fiskeørnreir i Kongsberg kommune

Jeg er med i et prosjekt i regi av NOF Buskerud hvor målet er å kartlegge bestanden av fiskeørn i fylket. I den sammenheng følger jeg opp noen reirplasser i Kongsberg kommune. I sesongen 08 har jeg fulgt opp hekkingen i et reir spesielt og samlet såpass med materiale at jeg har laget en rapport. Rapporten baserer seg hovedsaklig på observasjoner gjort fra et kamuflasjetelt satt opp ca. 200 meter fra reiret. Fuglene er observert og fotografert hver helg fra midten av mai til midten av august.

19 s/4833 kb
Jens E. Nyård

15.11.2008

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2007

2007 ble et bra år, det beste noensinne hva angår antall dager dekket og antall besøk. Det ble sett 145 arter i løpet av 365 besøk på 188 dager. Dette er den første rapporten som er skrevet med grunnlag i innlegging av data på artsobservasjoner.no. Dataene er skrevet inn i ettertid.

13 s/824 kb
Terje Bakken

15.11.2008

Fugler ved Fiskumvannet 2007.

Dette er nå 14. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK. 155 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2007. Det er 1 ny art dette året, alke.

12 s/46 kb
Thor E. Jelstad, Lars E. Furuseth, Per Furuseth og Martin Lindal

20.11.2008

Kongeørn i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2008

Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud i 2008. Det er en videreføring av fjorårets arbeid, som igjen bygger på mange års kartlegging. Etter fjorårets sesong besluttet vi å organisere vårt arbeid med kongeørn i den nyopprettede rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud.

11 s/1072 kb

          Nettavis for NOF avd. Buskerud