Buskskvetten
    2009  *  25. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

 

Innhold :

Tore Gunnarsen

13.1.2009

Vandrefalk i Buskerud 2008

Rapporten sammenfatter resultatene fra feltarbeid med vandrefalk i Buskerud 2008. Kartlegging av bestandsstørrelse og reproduksjonsresultater har vært overordnede arbeidsområder. Bidragsytere har i hovedsak vært deltakere av den i 2008 nystartede rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud. Disse personene har sin bakgrunn fra Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet i Buskerud.

Det ble i Buskerud funnet 35 territorielle par i 2008 mot 29 par i 2006. I tillegg var det en tidligere etablert hekkeplass hvor det kun var en falk til stede. I alt foreligger det nå 43 lokaliteter i Buskerud hvor vandrefalkpar har etablert seg i perioden 1985-2008.

12 s/900 kb

Thor Erik Jelstad

13.1.2009

Hønsehauk - Notat fra feltarbeidet i deler av Buskerud i 2008

Nedenfor følger en kortfattet presentasjon av resultatene fra reirkontroller i kjente hønsehaukrevir i deler Buskerud. Det er i grove trekk midtfylket vest for Tyrifjorden, sørvestre deler av Ringerike, Øvre Eiker nord for Hokksund og nordre deler av Flesberg. I tillegg er det tatt med 2 lokaliteter i Flå. Årets feltarbeid bygger på kunnskap om kjente revir opparbeidet igjennom feltarbeid i perioden 2000-2007.

1 s/113 kb

Lars Egil Furuset og Per Furuseth

8.3.2009

Jaktfalk i Buskerud. Utbredelse og trusler

I 2008 ble det opprettet ei rovfuglgruppe i regi av Naturvernforbundet i Buskerud (NiB). Her ble det besluttet å sette søkelyset på jaktfalkens status i Buskerud i dag og dens trusler og utfordringer. Vi har jobbet med registrering av jaktfalk Falco rusticolus i Buskerud i ca. 20 år. Noe av dette arbeidet har vi forsøkt å sammenfatte i denne rapporten.

Det er også en gjennomgang av historisk materiell fra fylket. Det er også lagt vekt på tiltak og behovet for videre og mer målrettet kartleggingsarbeid. Arbeidet har så langt resultert i 14 sikre hekkelokaliteter samt 4 konkrete lokaliteter der det er mulig at hekking av jaktfalk har funnet sted. Dette er materiell som blir brukt som grunnlag for det videre arbeidet.

12 s/924 kb

Jens Erik Nygård

12.3.2009

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2008

2008 ble et fantastisk år, det beste noensinne hva angår antall dager dekket og antall besøk. Det ble
sett 149 arter i løpet av 409 besøk på 189 dager, noe som gav 3 nye arter. Dermed er totalantallet arter på
Linnesstranda oppe i 20
4.

14 s/3,45 Mb

Terje Bakken

14.3.2009

Fugler ved Fiskumvannet 2008.

Dette er nå 15. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK.167 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2008. Det er ingen nye arter dette året.

12 s/61 kb

Bjørn H. Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree

17.3.2009

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 9. januar 2009

Tellingene av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i januar 2009 ga som resultat over 4.000 fugler – en liten økning i forhold til de siste årene. Dette hadde først og fremst sammenheng med en stor økning i antall stokkender og gråmåker i Drammenselva.

12 s/688 kb

Jan Mjåland

6.5.2009

Referat fra årsmøtet i NOF Buskerud

1 s/26 kb

Steinar Stueflotten

17.10.2009

Sjeldne fugler i Buskerud 2008. Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud.

Det ble observert fire nasjonale sjeldenheter (NSKF-arter) i Buskerud i 2008: amerikakrikkand, egrett-hegre, busksanger og rosenstær. Sædgås og storskarv ble påvist hekkende for første gang i fylket, og antall observasjoner økte en del som følge av det nye rapporteringssystemet Artsobservasjoner.

17 s/1,2 Mb

Steinar Stueflotten og Kjell Dokka

8.11.2009

Årsrapport 2009. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011

2009 var det tredje året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & Svelvik kommuner i Vestfold.
Bakgrunn for prosjektet, metodikk og kunnskapsstatus er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2007.
Det ble utført 154 kontroller av i alt 59 reir/lokaliteter. Av disse var 35 lokaliteter i bruk i 2009, derav 30 i
Buskerud, 3 i Sande og 2 i Svelvik. Dette er totalt sett to reir mer i bruk enn i 2008.
19 s/2,4 Mb

Jens Erik Nygård

21.11.2009

Bokomtale: Fuglelivet i Øvre Eiker. Steinar Stueflotten (red.)

Så er den kommet - boka som vi har ventet på. Boka som oppsummerer mer enn 40
års aktivitet på fuglefronten i Øvre Eiker kommune. Bak boka står et meget aktivt
lokallag av Norsk Ornitologisk Foreningog Naturvernforbundet i Buskerud.

 

2 s/857 kb

Steinar Stueflotten

6.12.2009

Fiskender i Buskerud

Fiskendene er en liten slekt ender med kun tre norske arter som alle forekommer i Buskerud. Siland og laksand er begge hekkefugler, mens lappfiskanda kun opptrer fåtallig på trekket og om vinteren. Denne beskrivelsen er basert på kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes forekomst i Buskerud.

5 s/528 kb

          Nettavis for NOF avd. Buskerud