Buskskvetten
    2010  *  26. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

 

Innhold :

Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

17.1.2010

Jaktfalk i Buskerud 2009

Jaktfalken (Falco rusticolus) ser ut til, i Buskerud som innenfor dens utbredelsesområde i Norden for øvrig, å være i en motbakke hva gjelder reproduksjon og bestandsutvikling. Forfatterne har i denne rapporten fokusert spesielt på en oversikt over lokalitetene i Buskerud, bestandutvikling og reproduksjon de siste 15 årene, samt tiltak som bør gjøres for å bedre forutsetningene for jaktfalken."

16 s/1,48 Mb

Thor Erik Jelstad, Lars Egil Furuseth, Per Furuseth og Martin Lindal

31.1.2010

Kongeørn i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2009

Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud i 2009. Kartleggingen er utført av rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud. Det er en videreføring av fjorårets arbeid, og er den tredje fylkesdekkende kongeørnrapporten rovfuglgruppa utgir. 

10 s/1,27 Mb

Thor Erik Jelstad

31.1.2010

Hønsehauk i Buskerud. Resultater fra kartlegging i midtfylket 2000-2009

Denne rapporten presenterer resultatene av en kartlegging av hønsehauk i et 330 km2 stort område i midtfylket i perioden 2000-2009. Hoveddelen av området er søndre del av Holleia og ligger i Modum, Krødsherad og Ringerike kommuner.

11 s/851 kb

Tore Gunnarsen

22.2.2010

 

Vandrefalk i Buskerud 2009. Utbredelse og hekkestatus

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet med kartlegging av forekomst og hekkesuksess hos vandrefalk (Falco peregrinus) i Buskerud i 2009. Hovedvekten har vært lagt på å følge opp tidligere års kjente forekomster i kombinasjon med en omfattende og systematisk leting etter nyetableringer i fylket.

15 s/713 kb

Egil Mikalsen

24.2.2010

Styrets årsberetning for NOF avd. Buskerud 2009 2 s/23 kb

Jens Erik Nygård

3.3.2010

Linnesstranda rapport 2009.

I 2009 var innsatsen på Linnesstranda tilbake på nivået for 2007. Det ble sett 144 arter i løpet av 173 dager, noe som ga 2 nye arter. Dermed er totalantallet arter på Linnesstranda oppe i 206.

14 s/3,5 Mb

Tonny Andersen, Erland Tollefsen og Håkon Bergø

4.3.2010

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Siden 1974 har det foregått regelmessige tellinger av hekkende sjøfugl i indre og midtre deler av Oslofjorden. Disse tellingene har inkludert samtlige sjøfuglkolonier i Buskerud. Frem til 1999 hadde Geir Andersen og Morten Bergan ansvaret for disse tellingene. I løpet av dette året overtok Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Buskerud ansvaret for tellingene i koloniene som ligger ved Breidangen – utenfor Hurumlandet. Denne rapporten oppsummerer resultatene av tellingene i Breidangendelen av Buskerud i 2009.

13 s/522 kb

Torger Ugstad

21.3.2010

Referat fra årsmøte i NOF Buskerud 2010. 1 s/12 kb

Steinar Stueflotten

8.9.2010

Sandsvala i Buskerud - kartlegging av Årets Fugl 2010

Sandsvala ble valgt til Årets Fugl i 2010 av Norsk Ornitologisk Forening. Bakgrunnen for dette valget var at vi i Norge hadde liten kunnskap om artens populasjonsstatus, noe som er bekymringsfullt fordi sandsvala går kraftig tilbake i andre europeiske land. NOF ønsket derfor å gjennomføre en total-kartlegging av den norske hekkebestanden av sandsvale i 2010.

6 s/362 kb

Steinar Stueflotten

23.9.2010

LRSK årsrapport 2009

Det ble observert seks nye arter for fylket og rekordmange sjeldne arter i 2009. Første kjente hekkefunn
av havørn i Buskerud var også et høydepunkt detteåret.

21 s/984 kb

Anders Hals

11.10.2010

Fugler i Øvre Eiker 2009

Rapport fra fuglelivet i Øvre Eiker i 2009, levert av feltutvalget i NOF Øvre Eiker.

28 s/485 kb

Steinar Stueflotten m.fl.

9.11.2010

Årsrapport 2010. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011.

2010 var fjerde året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & Svelvik kommuner i Vestfold. Bakgrunn for prosjektet, metodikk og kunnskapsstatus er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2007. Det ble utført 152 kontroller av i alt 57 reir/lokaliteter. Av disse var 36 lokaliteter i bruk i 2010, derav 31 i Buskerud, 4 i Sande og 1 i Svelvik. Dette er tre færre reir i bruk enn i 2009. Minst 33 av de 36 reirene (92 %) var i bruk begge år. Fire reir gikk ut av bruk, dvs. de har falt ned i løpet av det siste året, men ingen av disse var i bruk i 2009. Det ble funnet fem nye reir i 2010, alle etter mottatte tips, to av disse som direkte følge av opprop i flere aviser sommeren 2010. Ingen intakte gamle reir ble tatt i bruk igjen i 2010.

13 s/595 kb

Steinar Stueflotten

4.12.2010

Kråkefugler i Buskerud

Kråkefuglene omfatter ni arter både i Buskerud og Norge. Blant disse et par av våre vanligste og mest utbredte arter som skjære og kråke, men også mer fåtallige og sjeldne arter som nøttekråke, kornkråke og svartkråke. De fleste artene i kråkefamilien er stasjonære arter som oppholder seg i de samme områdene hele året, mens andre forekommer hyppigst på trekket vår og høst slik som kornkråka og til dels kaia. Kråkefuglene, spesielt ravn, kråke og skjære, er ansett for å være blant våre mest intelligente fuglearter. Denne beskrivelsen er basert på kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes forekomst i Buskerud.

11 s/850 kb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud