Buskskvetten
    2011  *  27. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
 

Innhold :

Thor Erik Jelstad, Lars Egil Furuseth, Per Furuseth og Martin Lindal

4.1.2011

Kongeørn i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2010

Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud i 2010. Kartleggingen er utført av rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud, og er den fjerde rapporten vi utgir.

11 s/713 Kb

Jens Erik Nygård

10.1.2011

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2010.

I 2010 var innsatsen på Linnesstranda på sitt høyeste noensinne. Det ble sett 150 arter, en ny underart
og en hybrid i løpet av 194 dager, noe som ga hele 5 nye arter. Dermed er totalantallet arter på Linnesstranda
oppe i 211.

14 s/398 Kb

Egil Mikalsen

22.3.2011

Styrets årsberetning for NOF avd. Buskerud 2010 1 s/12 Kb

Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

28.3.2011

Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2010

Dette er andre året med målbevisst kartlegging av jaktfalkens utbredelse og ungeproduksjon i Buskerud.
Det ble funnet to nye lokaliteter i 2010. Deriblant en lokalitet som lå utenfor de "tradisjonelle jaktfalkområdene". Totalt kjenner vi nå til 17 kjente jaktfalklokaliteter i Buskerud.

13 s/1,74 Mb

Bjørn H. Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree

6.5.2011

Vannfugltelling i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 15. januar 2010

Tellingene av overvintrende vannfugler i Drammensvassdraget i januar 2010 ga som resultat 2.524 individer – en klar nedgang i forhold til de siste 2-3 årene. Dette hadde først og fremst sammenheng med en uvanlig kald vinter og større islegging av innsjøer og elver i nedre del av Drammensvassdraget enn på mange år. Forholdene kan bare sammenlignes med vinteren 2002/03 etter 1990.

13 s/1,48 Mb

Steinar Stueflotten

4.7.2011

Sjeldne fugler i Buskerud 2010. Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud.

Året 2010 ble et tilnærmet normalt år hva gjelder sjeldenheter i Buskerud. Det ble observert en ny art for fylket – bøffeland (D-art). I tillegg ble storken Sture (NSKF-art) observert på flere lokaliteter i mai. En polarsvømmesnipe som dukket opp på Linnesstranda, Lier i november, er første funn av denne arten i Buskerud siden 1939. Hele 90 % av alle funn i 2010 var registrert på Artsobservasjoner, og LRSK har nå besluttet å gå helt over til dette systemet hva gjelder saksbehandling og datalagring.

25 s/1,32 Mb

Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og
Håkon Bergø

14.8.2011

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2011

Denne rapporten oppsummerer resultatene av tellingene i Breidangendelen av Buskerud i 2011, som ble gjennomført av Tonny Andersen, Erland Tollefsen, Håkon Bergø. Ansvarlig for gjennomføringen av tellingene er NOF avd. Buskerud.Lokalitetene beskrevet i rapporten ble inventert 21. mai 2011. Tellingene viser at det totalt ble registrert 971 hekkende par sjøfugl i Breidangen i 2011. Dette er en nedgang på 15 % i forhold til foregående telling i 2009 hvor det ble registret 1142 par.

14 s/1,33 Mb

Anders Hals

6.9.2011

Fugler i Øvre Eiker 2010

Alt i alt omfatter datagrunnlaget 8 679 observasjoner fordelt på 178 arter. I tillegg kommer alt ringmerkingsmateriale. Det første tallet bak artens vitenskaplig navn, er det antall observasjoner som materialet for 2010 omfatter, mens tallene ytterst til høyre på samme linje markerer første og siste observasjon av den aktuelle arten i fjor.

34 s/1,95 Mb

Steinar Stueflotten

2.11.2011

Årsrapport 2011. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007 - 2011.

2011 var femte og siste året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & Svelvik kommuner i Vestfold. Det ble påvist vellykket hekking i 22 reir i Buskerud, 2 i Sande og 1 i Svelvik. Minst 52 unger vokste opp eller antas å ha vokst opp til flygedyktig alder, derav minst 45 i Buskerud. Dette er en unge mer enn i 2010, og antall unger per vellykket hekking ble det beste vi har hatt i løpet av prosjektet med 2,1 unger i gjennomsnitt per vellykket hekking.

 

16 s/460 Kb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud