Buskskvetten
    2012  *  28. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
 

Innhold :

Thor Erik Jelstad, Lars Egil Furuseth, Per Furuseth og Martin Lindal

10.1.2012

Kongeørn i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2011

Rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud i 2011. Det har vært et godt for kongeørn med bra ungeproduksjon, men også et år med flere konflikter knyttet til inngrep i hekkebiotoper.

11 s/1,19 Mb

Jens Erik Nygård

31.1.2012

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2011

I 2011 ble hele 200 dager dekket, men summen av innrapporterte arter sank med 10 % fra i fjor. Det
ble sett 141 arter og en ny underart, derav 3 nye arter. Dermed er det totale antallet arter på Linnesstranda
oppe i 214.

15 s/2,45 Mb

Tore Gunnarsen

8.3.2012

Vandrefalk i Buskerud 2010-11. Utbredelse og hekkestatus

Det ble i 2010 funnet hele 51 territorielle par mot 41 i 2009. I 2011 falt noe overraskende bestanden ned til 40 par igjen, men på mange av disse tidligere etablerte revirene satt det igjen enslige forplantningsdyktige fugler. Samlet kom det i 2010 73 unger på vingene. Disse var produsert av 33 par. De tilsvarende tallene for 2009 var henholdsvis 73 og 28. I 2011 fikk 23 par 53 unger på vingene.

14 s/864 kb

Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

9.3.2012

Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2011

Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) har også i 2011 - for tredje året - drevet med kartlegging av jaktfalk Falco rusticolus innenfor Buskerud fylke. Noe mere tid er brukt i felt, særlig i siste del av hekketiden.
Det ble ikke funnet nye lokaliteter, så vi opererer fortsatt med 17 sikre lokaliteter i fylket. Jaktfalk eller sportegn etter den ble observert på 15 lokaliteter, og 6 par gjennomførte vellykket hekking hvor minst 11 unger kom på vingene. Dette gir en gjennomsnitt på 1,83 unger pr. vellykket hekking, mot 1,71 i 2010 og 2,0 i 2009.

16 s/1,08 Mb

Egil Mikalsen

16.3.2012

Årsberetning fra styret i NOF Buskerud 1 s/13 kb

Steinar Stueflotten, T.Andersen,
F.N. Bye,
T.E. Jelstad og
P.Ø. Klunderud

28.4.2012

Sluttrapport. Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007 - 2011

Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011 har vært et kartleggings- og overvåkingsprosjektet med hensikt å framskaffe oppdatert status for fiskeørnas forekomst og utbredelse i Buskerud fylke, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Prosjektet har hatt som mål å lokalisere og samle inn detaljerte opplysninger om flest mulig hekkelokaliteter, overvåke bestandsutviklingen og studere endringer i levevilkår og mulige trusler mot arten. Prosjektet har vært støttet av Fylkesmannen i Buskerud.

48 s/2,26 Mb

Steinar Stueflotten

6.6.2012

LRSK årsrapport 2011

Året 2011 ble et godt år hva gjelder sjeldenheter i Buskerud. Det ble også observert en ny art for fylket – stormsvale. I tillegg ble det observert flere egretthegrer og en busksanger. Andre sjeldne arter som bør nevnes, er glente, polarjo, lunde og svartkråke. Ca. 90 % av alle funn vi kjenner til av arter som står på LRSKs rapporteringsliste, var registrert på Artsobservasjoner i 2011.

31 s/1,51 Mb

Anders Hals

10.10.2012

Fugler i Øvre Eiker 2011

Alt i alt omfatter datagrunnlaget 7 482 observasjoner fordelt på 174 arter. I tillegg kommer alt ringmerkingsmaterialet. Det første tallet bak artens vitenskaplig navn, er det antall observasjoner som materialet for 2011 omfatter.

 

27 s/1,84 Mb

Steinar Stueflotten

13.11.2012

Hettemåka i Buskerud

Norsk Ornitologisk Forening valgte rødlistearten hettemåke til Årets Fugl for 2011. Bakgrunnen for dette
valget var en dramatisk nedgang i bestanden over de siste tiårene både i Norge og nabolandene våre.
Årsaken til den store nedgangen er ikke fullt ut kjent, men i Sverige har man konkludert med at den mest
sannsynlige årsaken til tilbakegangen på 1970- og 1980-tallet var lav ungeproduksjon. Om dette skyldes
forandringer i jordbruket, som tilbakegangen av andre kulturlandskapsfugler tyder på, er foreløpig
usikkert, men mindre tilgang på bl.a. meitemark som følge av det moderne jordbruket, kan være en mulig
forklaring (Helberg m.fl. 2011). NOFs prosjekt har hatt som mål å kartlegge hvor mange par hettemåker
som fortsatt hekker i Norge og samle inn data om ungeproduksjon m.m.

10 s/855 kb

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker i Buskerud 2012

Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter en kartlegging av hekkende
horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2012, samt en sammenligning av data fra 2009‐2011.
Totalt ble det funnet 5‐6 hekkende par i Øvre Hallingdal, 4‐5 par på Golsfjellet, Gol og 1 par i Ål
kommune (6 ulike tjern).

20 s/717 kb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud