Buskskvetten
    2013  *  29. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012
 

Innhold :

Steinar Stueflotten

6.1.2013

Piplerker og erler i Buskerud

Familiene piplerker og erler omfatter til sammen sju arter i Buskerud, derav fire piplerkearter og tre erlearter. Trepiplerke, heipiplerke og linerle er blant våre vanligste og mest utbredte fuglearter. Også gulerle er relativt vanlig i deler av fylket, mens vintererle og skjærpiplerke er mer fåtallige arter. Lappiplerke er kun en sjelden trekkgjest i fylket. Andre sjeldne piplerkearter er ikke med sikkerhet observert i Buskerud. Blant erlene er det observert tre underarter: såerle, sørlig gulerle og svartryggerle i tillegg til nominatunderarten vanlig linerle. Alle disse artene er trekkfugler, men det hender at enkeltindivider av både skjærpiplerke, vintererle og linerle kan observeres en sjelden gang om vinteren. Denne beskrivelsen er basert på kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes forekomst i Buskerud.

8 s/882 kb

Jens Erik Nygård

2.3.2013

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2012

I 2012 ble rekordhøye 270 dager dekket, og det gav seg resultat i beste år noen sinne! Det ble sett 154 arter, derav 1 ny art – glente. Dermed er det totale antallet arter på Linnesstranda oppe i 215.

 

15 s/2,88 Mb

Steinar Stueflotten

8.5.2013

Fugler i Buskerud. Artsliste for fylke og kommuner

Det er nå 20 år siden LRSK sist publiserte en offisiell artsliste for fugler observert i Buskerud. En ny liste er endelig på plass. Denne inneholder også en oversikt over forekomsten av artene i de ulike kommunene i Buskerud.

10 s/409 kb

Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

21.5.2013

Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2012

Denne rapporten presenterer resultatene fra kartlegging av jaktfalk Falco rusticolus i Buskerud i 2012. Dette er et prosjekt som har pågått siden 2008 i regi av Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB). Kartleggingsmetoden har vært den samme alle år, med omtrent samme mengder tid i felt. I år ble noe mer feltarbeid utført tidlig i hekkesesongen, ultimo mars – primo mai. Det ble ikke funnet nye lokaliteter. Av 17 kjente lokaliteter ble 13 kontrollert. Det ble registrert jaktfalk på 10 (77 %) av disse som vi alle anser for å være okkupert av revirhevdende fugler.

16 s/2 Mb

Steinar Stueflotten

25.6.2013

Sjeldne fugler i Buskerud 2012. Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

Året 2012 ble et bra år hva gjelder sjeldenheter i Buskerud med to nye arter for fylket – rødfotand og slagugle,
samt en ny E-art - fagerfasan. I tillegg ble bl.a. følgende sjeldne arter observert: svartehavsmåke, egretthegre,
glente, storjo, polarmåke og lappugle. 92 % av alle funn av arter på LRSKs rapporteringsliste, ble registrert av
observatørene selv på Artsobservasjoner, og 64 % av alle funn var fotodokumentert i 2012.

 

27 s/1,43 Mb

Anders Hals og Steinar Stueflotten

11.10.2013

Fugler i Øvre Eiker 2012

Alt i alt omfatter datagrunnlaget 6 420 observasjoner fordelt på 176 arter. .. I året som gikk ble det gjort en del interessante observasjoner. På pluss-siden må det i en oppsummering definitivt tas med at det ved Fiskumvannet i 2012 hekket både knekkand og skjeand. For knekkandas vedkommende var det den andre kjente gjennom tidene, mens det så vidt vi vet aldri tidligere har hekket skjeand her. Dette var dessuten kjent hekking nr. to i Buskerud.

 

31 s/2,38 Mb

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

6.12.2013

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013

Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker
(Podiceps auritus) i Buskerud i 2013. Totalt ble det funnet 4 hekkende par i Øvre Hallingdal i
2013, 2 par på Golsfjellet, Gol og 2 par i Ål kommune. Ungeproduksjonen i 2013 var på totalt 13
unger. Det var 6 unger i det samme området i 2012 (Breiehagen & Furuseth 2012). Det ble også
funnet en ny lavtliggende hekkelokalitet i Ål kommune (A3), hvor trusler/tiltak for lokaliteten
er vurdert i denne rapporten.

12 s/697 kb

Egil Mikalsen

31.12.2013

Årsrapport fra styret i NOF Buskerud 2012 2 s/11,5 kb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud