Buskskvetten
    2014  *  30. årgang
 

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013
 

Innhold :

Egil Mikalsen

1.3.2014

Styrets årsberetning for NOF avd. Buskerud 2013

 

2 s/81 kb

Tore Gunnarsen

3.3.2014

Vandrefalk i Buskerud 2012-13

Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter resultatene fra rovfuglgruppas arbeid med vandrefalk (Falco peregrinus) i Buskerud fylke i 2012 og 2013. Tidligere kjente lokaliteter har blitt grundig kontrollerte, men det har også vært gjennomført en omfattende leting etter nyetableringer. I 2012 ble det funnet 42 par i Buskerud mens dette i 2013 var redusert til 40 par. I tillegg satt det i 2012 to enslige individer på tidligere etablerte hekkeplasser mens det i 2013 ble funnet tre enslige fugler. Det er en tydelig tendens til at artens tilvekst i Buskerud nå er i ferd med å avta og kanskje nesten helt flate ut.

24 s/2,23 Mb

Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

22.3.2014

Jaktfalk i Buskerud 2013

Rapporten presenterer resultatene fra kartlegging av jaktfalk Falco rusticolus i Buskerud i
2013. Dette er et prosjekt som har pågått siden 2008, med målrettet feltaktivitet siden 2009 i regi
av Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB). Stort sett har kartleggingsmetoden
vært den samme alle år, med en jevn økning av feltaktiviteten. Det ble ikke funnet nye
lokaliteter, men en antatt lokalitet ble bekreftet som hekkeplass for jaktfalk, og dermed
opererer vi nå med 18 kjente lokaliteter. 17 av disse ble besøkt i 2013. På 13 av disse lokalitetene
ble det funnet jaktfalk eller ferske spor etter den, og av disse observerte vi 10 lokaliteter med
revirhevdende fugl. På 7 av disse lokalitetene var det vellykkede hekkinger med til sammen
minst 11 unger på vingene.

16 s/1,70 Mb

Steinar Stueflotten

6.7.2014

LRSK årsrapport 2013

Året 2013 ble et av de beste årene noensinne hva gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud Det ble registrert to
nye arter for fylket – blåvingeand og enghauk. I tillegg ble følgende sjeldne arter observert: amerikakrikkand,
svarthalsdykker, grålire, glente, steppehauk, polarsvømmesnipe, svartehavsmåke, elvesanger og busksanger.
Hele 10 funn av nasjonalt sjeldne arter ble innsendt til NSKF for godkjenning, mot normalt 1-3 funn per år.

31 s/2,03 Mb

Anders Hals og Steinar Stueflotten

5.11.2014

Fugler i Øvre Eiker 2009-2013

Det ble i alt observert 165 fuglearter innen kommunegrensene i 2013. Dette er ni arter under gjennomsnittet for perioden 2009-2013, mens antallet individer holdt seg. Antallet observatører var det samme i 2012 og 2013, og hver observatør har altså rapportert flere individer.

I den artsvise omtalen er mange arter luket ut fordi det har vært lite spesielt å melde om sammenlignet med et «normalår». De utvalgte er videre trukket fram etter subjektivt vurderte spesielle forhold rundt eller for arten og ut fra data artikkelforfatterne tolker som tegn på klar endring i forekomst – i utgangspunktet en endring gjennom perioden på +/÷ 10 % eller mer.

24 s/1,46 Mb

Steinar Stueflotten

23.11.2014

Duer i Buskerud

Duefamilien omfatter fem arter i Buskerud: bydue, skogdue, ringdue, tyrkerdue og turteldue.
Bydue og tyrkerdue er standfugler. De andre er trekkfugler, men enkelte ringduer og en sjelden
gang en og annen skogdue kan overvintre i milde vintrer. Ringdua er den mest tallrike av artene,
og den kan opptre i store flokker på trekket vår og høst. Turteldua er den sjeldneste duearten, og
den er bare observert et fåtall ganger i Buskerud. Denne beskrivelsen er basert på den
kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes forekomst i fylket.

6 s/703 kb

Thor Erik Jelstad

22.12.2014

Kongeørn i Buskerud 2012 - 2014

Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud for årene 2012-2014. Kartleggingen er utført av det samme nettverk av kongeørninteresserte i Buskerud som tidligere har publisert rapporter i Buskskvetten og på hjemmesiden til Naturvernforbundet i Buskerud.
Reproduksjonen i 2012 var på minst 21 unger, i 2013 på minst 17 unger og i 2014 på minst 31 unger. I de syv årene 2007-2014 som den fylkesdekkende kartleggingen har pågått, har gjennomsnittlig ungeproduksjon vært på minst 22 unger. Ungeproduksjonen i 2014 er den høyeste som har vært registrert siden det fylkesdekkende arbeidet startet i 2007.

18 s/2,11 Mb

Jens Erik Nygård

22.12.2014

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2013.

I 2013 ble 335 dager dekket, det er desidert best dekning noensinne! Det ble sett 155 arter, noe som er ny rekord! Det ble sett 2 nye arter, haukugle og svømmesnipe, dermed er det totale antallet arter på Linnesstranda oppe i 217. Første konstaterte hekking av vannrikse i Buskerud er også bemerkelsesverdig.

15 s/2,33 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud