Buskskvetten
   2015  *  31. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014
 

Innhold :

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

17.2.2015

Horndykker i Buskerud 2014

Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker
(Podiceps auritus) i Buskerud i 2014. Totalt ble det funnet 4 hekkende par i Øvre Hallingdal i
2014, 2 par på Golsfjellet, Gol og 2 par i Ål kommune, samt ett par med reirbygging.
Ungeproduksjonen i 2014 var på totalt 9 unger. I 2013 ble det også funnet 4 hekkende par, men
med 13 unger totalt (Breiehagen & Furuseth 2013).

 

12 s/970 kb

Tore Gunnarsen

24.2.2015

Vandrefalk i Buskerud 2014

Denne rapporten sammenfatter arbeidet som er gjort med kartlegging av vandrefalk (Falco peregrinus) i
Buskerud i 2014 i regi av rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud. Alle kjente lokaliteter hos arten har blitt fulgt opp samtidig som det har vært et omfattende søk etter nyetableringer. Totalt ble det i 2014 funnet 47 territorielle par i fylket, en økning på hele seks par fra året før.


17 s/1,94 Mb

Jens Erik Nygård

25.2.2015

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014

I 2014 ble 302 dager dekket, det er en nedgang fra 2013. Det ble sett 148 arter. Det ble ikke sett nye arter, dermed er det fortsatt 217 registrerte arter på Linnesstranda. Første konstaterte hekking av krikkand på Linnesstranda ble en realitet. 2. observasjoner av egretthegre og glente. Isfugl ble observert 2 ganger i mai, etter å ha vært fraværende siden 2008.

14 s/1,58 Mb

Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

7.4.2015

Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2014.

Rapporten presenterer resultatet fra kartlegging av jaktfalk Falco rusticolus i Buskerud i 2014.
Årets prosjekt er det sjuende i rekken siden 2008 2014 utmerket seg som et godt år for jaktfalken i Buskerud. Store kull ga utslag i rekordmange unger. Antall okkuperte revir og hekkinger var derimot lavt, et av de laveste i prosjektperioden.

17 s/1,23 Mb

Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

7.4.2015

Fjellvåk - hekkeresultater fra 2014 sammenstilt med data fra 1992 og 1994 i tre utvalgte kommuner i Buskerud.

På 1980 tallet og første halvdelen av 1990 tallet hadde vi en rekke år med gode populasjoner av fjellvåk i øvre Buskerud. Selv i år med ikke merkbart mye smågnagere dukket fjellvåkene opp og startet med reirbygging. Selvsagt var det da mange som ikke fortsatte videre med hekkeaktiviteten, men de fleste reirplassene var gjerne okkuperte tidlig i hekkesesongen. Dette står i sterk kontrast til situasjonen fra de siste 15 årene, med unntak av 2014. Årene 1992 og 1994 er valgt ut som et sammenligningsgrunnlag med 2014 nettopp på grunn av at dette var to år med forholdsvis rikelig fjellvåkhekking.

11 s/854 kb

Steinar Stueflotten

1.9.2015

LRSK årsrapport 2014

Året 2014 ble et normalt bra år når det gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert en ny art for fylket – svartstrupesteinskvett. I tillegg ble følgende sjeldne arter observert: islom, gulnebblom, gråstrupe-dykker, egretthegre, glente, polarsvømmesnipe, polarjo, tyvjo, sabinemåke, lunde, trelerke, lappiplerke, svartstrupe, busksanger, svartkråke, rosenstær og gulirisk. Det var rekordforekomst av busksangere i 2014.

37 s/1,43 Mb

Steinar Stueflotten og Anders Hals

15.11.2015

Fugler i Øvre Eiker 2014

 

37 s/10 Mb

Steinar Stueflotten

19.12.2015

Dykkender i Buskerud
Dykkender betegner en gruppe ender som dykker etter føde. For Buskerud omfatter dette følgende 11 arter: rødhodeand, taffeland, toppand, bergand, ærfugl, havelle, svartand, sjøorre, bøffeland, kvinand og stivhaleand. Fiskender er omtalt i en egen rapport. Bare toppand og kvinand er vanlige arter i fylket. I tillegg er ærfugl en vanlig art langs kysten av Hurumlandet. De øvrige er fåtallige eller sjeldne arter. Fjellendene bergand, havelle, svartand og sjøorre, samt ærfugl, er alle rødlistearter. Rødhodeand, bøffeland og stivhaleand er kun observert en eneste gang i Buskerud. Denne beskrivelsen summerer opp den kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes forekomst i fylket.

12 s/1,46 Mb

 

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud