Buskskvetten
   2016  *  32. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015
 

Innhold :

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

23.2.2016

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2015

Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker
(Podiceps auritus) i Buskerud i 2015 med vekt på hekkeforekomsten. Fra november 2015 er
arten rødlistet i kategorien (VU-sårbar) på den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo
2015). Totalt ble det funnet 4 hekkende par i Øvre Hallingdal i 2015, 3 par på Golsfjellet, Gol
og 1 par i Hemsedal (første hekkeregistering, men mislykket hekking). To av hekkelokalitetene
var nye (Gol 7 og Hemsedal 1), men ingen hekkepar ble registrert i Ål kommune.
Ungeproduksjonen i 2015 var på totalt 7 unger.

10 s/1,02 Mb

Tore Gunnarsen

24.2.2016

Vandrefalk i Buskerud 2015

Rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud med vandrefalk (Falco peregrinus) i 2015. Totalt ble det dette året funnet 48 territorielle par i fylket, en økning på kun ett par fra året før. Dette er en tangering av toppåret 2010. Bestanden av vandrefalk i Buskerud vurderes i 2015 til å være i størrelsesområdet 48-51 par. Kun en av lokalitetene var en ren nyetablering. På to lokaliteter hadde fuglene forsvunnet, mens det på to andre lokaliteter hadde skjedd reetableringer. Det kom totalt 76 unger på vingene dette året. Dette er det nest høyeste tallet som har blitt registrert etter artens reetablering, men er likevel en klar nedgang fra fjorårets rekordhøye 91 unger.

11 s/1 Mb

Anne Sørensen

7.4.2016

Årsmelding fra NOF Buskerud 2015

Rapport om virksomheten i NOF Buskerud i 2015

 

10 s/1,81 Mb

Lars Egil Furuseth og
Per Furuseth

15.4.2016

Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2015

Rapporten presenterer resultatet fra kartlegging av jaktfalk (Falco rusticolus) i Buskerud i 2015. Et prosjekt som har pågått siden 2008 i regi av Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud. Forfatterne av denne rapporten har stått for det meste av feltarbeidet. Av de 18 kjente lokalitetene ble 16 kontrollert. Ni var okkuperte (56,3 %), og seks gikk til hekking (37,5 %). Av de seks som gikk til hekking mislykkes to. Fire hekkinger ble vellykket og her ble det til sammen produsert minst sju unger.

 

16 s/2,23 Mb

Steinar Stueflotten

1.11.2016

LRSK årsrapport 2015

Året 2015 ble et litt under middels år hva gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble likevel registrert en ny art for fylket – silkehegre. I tillegg ble bl.a. følgende sjeldne arter observert: amerikakrikkand, grålire, toppskarv, steppehauk, polarjo, grønlandsmåke, teist, svartstrupe, gulbrynsanger og svartkråke. Saksbehandling Denne rapporten er basert på 727 registrerte observasjoner av 101 arter, 4 underarter og 2 hybrid fra rapporteringsåret 2015. Dette er 19 færre arter (-16 %) og 29 % færre registreringer enn i 2014.

36 s/2,29 Mb

S. Stueflotten, T.E. Jelstad, P.Ø. Klunderud og A. Sørensen

29.11.2016

Fiskeørnprosjektet 2016 - Buskerud, Sande og Svelvik

I 2016 ble det gjennomført et nytt kartleggingsprosjekt på fiskeørn i Buskerud, Sande og Svelvik, fem år etter at det forrige prosjektet i 2007-2011 ble avsluttet. Hensikten var å gjøre opp ny status for artens utbredelse, bestandsutvikling og hekking. Prosjektet er som tidligere, støttet av Fylkesmannen i Buskerud.

17 personer deltok i årets feltaktiviteter jamført typisk 30 personer per år i det forrige prosjektet. Total feltinnsats og antall utførte kontroller var likevel på linje med tidligere år. Resultatene i 2016 bør derfor være sammenlignbare med de i forrige prosjektperiode. Det ble i alt utført 143 kontroller av 68 lokaliteter, og i gjennomsnitt litt over to kontroller per reir, en tidlig og en seint i hekkesesongen, slik målet var.

18 s/1.11 Mb

Jens Erik Nygård

31.12.2016

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2015

I 2015 ble det sett 158 arter, noe som er ny rekord for et enkelt år. Det ble sett 2 nye arter, sandløper og gulbrynsanger, dermed er det 219 registrerte arter på Linnesstranda. Observasjonsarbeidet Besøket på Linnesstranda var meget godt også i år. Det ble rapportert 2641 arter i år mot 2426 i fjor

14 s/3,64 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud