Buskskvetten
   2017  *  33. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015-2016
 

Innhold :

Tore Gunnarsen

28.2.2017

Vandrefalk i Buskerud 2016. Utbredelse og hekkestatus

Samlet ble det dette året funnet 47 territorielle par i fylket, en tilbakegang på ett par fra året før. Hele fire lokaliteter var nyetableringer, mens det på tre gamle lokaliteter hadde skjedd reetableringer. Dessverre var det samtidig hele fem gamle lokaliteter hvor begge fuglene hadde forsvunnet, og det satt i tillegg enslige fugler på tre lokaliteter. Bestanden av vandrefalk i Buskerud vurderes i 2016 til fremdeles å være i størrelsesområdet 48-51 par. Samlet kom det 88 unger på vingene dette året. Det er en god økning fra fjorårets 76 og er det nest høyeste antallet som har vært registrert siden artens reetablering.

14 s/2,14 Mb

Steinar Stueflotten og Anders Hals

6.3.2017

Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016


I perioden 2009-2014 ble det observert typisk 175 arter per år i Øvre Eiker. I 2016 ble det satt ny rapporteringsrekord for Øvre Eiker på AO med 102 observatører og 188 arter. Den nyanlagte beitemarka på Hegstad/Hegstadmyra i 2014, har påvirket fuglelivet i området. I tillegg har den nye kloppa stien over Hegstadmyra, som nevnt, økt tilgjengeligheten ut til fugletårnet og med det ført til flere besøkende og økt antall rapporterte observasjoner. Økningen har vært stor for arter knyttet til kulturmark og jordbrukslandskap (vipe, storspove, sanglerke, låvesvale, taksvale, linerle, skjære, stær, gråspurv og gulspurv),mens arter knyttet til buskvegetasjon, kratt og skogkanter har relativt sett gått noe ned i dette delområdet. Også observasjoner av vadere har økt merkbart i Hegstad-området de siste par årene, spesielt for enkeltbekkasin på høsttrekket.

48 s/2,42 Mb

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

8.3.2017

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2016

Denne rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2016, men tar også med noen data om vår- og høstforekomsten i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl). Fra november 2015 er horndykker rødlistet i kategorien VU (sårbar) på den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo 2015).
Totalt ble det funnet 6+ (7) hekkende par i Øvre Hallingdal i 2016, men ungeproduksjonen var bare på 6+ unger. I perioden 2012-2015 varierte antall hekkende par mellom 4-6 og ungeproduksjonen mellom 6-13 unger

10 s/1,34 Mb

Thor Erik Jelstad

14.3.2017

Kongeørn i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2015 og 2016

Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud i 2015 og 2016. Kartleggingen har tradisjonelt blitt utført av et nettverk av kongeørninteresserte i Buskerud. Rapporter fra dette arbeidet er publisert i Buskskvetten og på hjemmesiden til Naturvernforbundet i Buskerud. I de to siste årene har færre personer deltatt i kartleggingen og resultatene er derfor noe mer usikre, spesielt i nordre del av fylket.

 

14 s/8,36 Mb

Steinar Stueflotten

17.9.2017

Sjeldne fugler i Buskerud 2016. Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

Året 2016 ble et bra år hva gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert to nye arter for fylket: stellerand og ørkensteinskvett. I tillegg ble bl.a. følgende sjeldne arter observert: amerikakrikkand, toppskarv, steppehauk, fjellmyrløper, polarjo, grønlandsmåke, rovterne, lappugle, svartstrupe, elvesanger, gulbrynsanger og svartkråke.

37 s/2,68 Mb

Steinar Stueflotten

29.10.2017

Skarver og storkefugler i Buskerud

Familien skarver omfatter kun to arter i Buskerud: storskarv og toppskarv, mens storkefugler her omfatter følgende sju arter: rørdrum, silkehegre, egretthegre, gråhegre, stork, bronseibis og skjestork. Bare storskarv og gråhegre er vanlige arter i fylket, de andre er alle sjeldne til svært sjeldne arter. Denne beskrivelsen summerer opp den kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes forekomst i fylket.

 

11 s/1,15 Mb

Steinar Stueflotten

15.12.2017

Stormfugler i Buskerud

Stormfugler omfatter her arter tilhørende albatrossfamilien, stormfuglfamilien, stormsvalefamilien og sulefamilien. Følgende sju stormfugler er observert i Buskerud: svartbrynalbatross, gråhodealbatross, havhest, grålire, havlire, stormsvale og havsule. I tillegg foreligger det to mulige/usikre observasjoner av gulnebblire og storlire. Siden Buskerud mangler kystlinje mot åpent hav, er alle disse artene sjeldne eller svært sjeldne arter. Havhest og havsule er de to stormfuglartene som oftest blir observert i fylket. Denne artikkelen summerer opp den kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes forekomst i Buskerud.

5 s/474 kb

Jens Erik Nygård

31.12.2017

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2016

I 2016 ble det sett 163 arter, noe som er ny rekord for et enkelt år. Det ble sett 4 nye arter, fjellmyrløper, polarjo, rovterne og fjellerke, dermed er det 223 registrerte arter på Linnesstranda.

 

15 s/3,08 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud