Buskskvetten
   2019  *  35. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018
 

Innhold :

Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree

13.2.2019

Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 1990-2018

Hole og Ringerike lokallag av Norsk Ornitologisk Forening har gjennomført overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i periodene 1990-2000 og 2003-2018. Her presenteres en oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen, der bestandssituasjonen for ulike arter gjennomgås og vurderes i forhold til vintertemperaturer og isforhold.
40 s/4,69 Mb

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

13.2.2019

Kartlegging av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2017-18 og en vurdering av bestandsutviklingen

Denne rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2017 og 2018, men tar også med data fra vår- og høstforekomsten i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl). Det ble registrert 4 par med unger (10 unger totalt) i Øvre Hallingdal både i 2017 og 2018. I perioden 2010-2018 varierte antall hekkende par med unger mellom 4-6 som produserte 6-13 unger. Hekkepopulasjonen de siste 9-årene synes å være stabil med 4-6 hekkende par. Få par har hatt mislykket hekking i perioden 2010-2018, men forstyrrelser, predasjon og flom/nedbør kan være årsaker til at noen ikke har en vellykket hekkesesong

12 s/1.55 Mb

Steinar Stueflotten og Anders Hals

31.3.2019

Fugler i Øvre Eiker 2018

I 2018 ble det registrert 7023 observasjoner av 183 arter på Artsobservasjoner i Øvre Eiker. Dette er 17 % færre observasjoner enn i 2017. Nedgangen kan skyldes de litt uvanlige værforholdene i 2018 og at antall observatører gikk litt ned. På tross av nedgangen, ble det gjort flere interessante funn. Følgende sjeldne arter kan nevnes: mandarinand (funn nr.2), egretthegre, steppehauk (funn nr.2), myrrikse, svarthalespove, fjæreplytt (funn nr.2), kvartbekkasin, dobbeltbekkasin, svartstrupe, skjeggmeis, polarsisik og båndkorsnebb. Årets funn er sammenlignet med forekomsten til artene i 10-årsperioden 2009-2018.

37 s/2,58 Mb

Tore Gunnarsen

3.4.2019

 

Vandrefalk i Buskerud 2017-2018

Rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud med vandrefalk (Falco peregrinus) i 2017 og 2018. Det ble i 2017 funnet 43 territorielle par i fylket, en tilbakegang på fire par (9,5 %) fra året før. I 2018 var det ytterligere en tilbakegang med to par (5 %) til 41. Fra toppåret 2015 er det nå en samlet tilbakegang på 15 % i fylket. Det ble funnet en ny hekkelokalitet hvert av de to årene. Mer overraskende var at det i 2017 var hele seks lokaliteter som plutselig sto helt tomme mens dette var tilfelle for ytterligere to lokaliteter i 2018. Noen gamle lokaliteter ble også fylt opp med nye fugler, men typisk var det at i begge disse to årene satt det hele seks enslige revirhevdende fugler på tidligere paretablerte lokaliteter.

14 s/1,17 Mb

Steinar Stueflotten

8.9.2019

 

Sjeldne fugler i Buskerud 2018 . Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

Året 2018 ble et bra år hva gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert to nye arter for fylket: tartarpiplerke og svartstrupetrost og en ny hybrid: svartryggerle x linerle. De første hekkefunnene av lappugle ble gjort på Ringerike i 2017 og 2018. I tillegg kan funn av følgende sjeldne arter nevnes: grålire, steppehauk, fjellmyrløper, lunde, hvitryggspett, lappiplerke, østsanger, gulbrynsanger og dvergfluesnapper.

36 s/2,4 Mb

Steinar Stueflotten

20.11.2019

Spover i Buskerud

Spovene er en gruppe store vadefugler i snipefamilien. Artene småspove og storspove er regelmessige, men fåtallige og relativt sjeldne hekkefugler i fylket, mens svarthalespove og lappspove kun er sjeldne trekkgjester. LRSK publiserte i 2003 en artikkel om spovenes forekomst i Buskerud i perioden fra Atlasprosjektet på 1970-tallet fram til 2002. I forbindelse med at storspove er årets fugl i 2019, oppdateres artikkelen, og artenes tidligere utbredelse sammenlignes med forekomsten i perioden 2003-2019.

6 s/640 kb

Jens Erik Nygård

31.12.2019

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2018

I 2018 ble det sett kun 151 arter, ytterligere ned fra i fjor. Det ble sett 1 ny art, snøgås, dermed er det 225 registrerte arter på Linnesstranda. Vi opplevde sen start på våren og svak opptreden fra mange arter. Nevnes børobservasjoner av ærfugl, myrrikse, lappspove, polarmåke, kattugle, hornugle, isfugl, duetrost, busksanger og lappspurv.

14 s/3,47 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud