Buskskvetten
   2020  *  36. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 - 2019
 

Innhold :

Steinar Stueflotten

1.3.2020

Fugler i Buskerud. Oppdatert artsliste per 2019 for fylke og kommuner

Den siste offisielle artslista for Buskerud fra 2012 ble publisert i Buskskvetten årgang 29 (2013). Den inneholdt 299 fuglearter pluss 13 ikke-spontane D- og E-arter, seinere korrigert til 297 arter pluss 14 ikke-spontane arter, totalt 311 arter. Etter det har det kommet til 10 nye arter pluss en ny E-art, slik at oppdatert artsliste per 31.12.2019 er på 322 arter inklusiv 15 ikke-spontane arter. Fra 2020 inngår Buskerud i det nye storfylket Viken. I denne artikkelen skal vi også se på hvilke konsekvenser den nye regions- og kommunereformen vil ha for artslista.
13 s/1,24 Mb

Steinar Stueflotten og Anders Hals

28.3.2020

Fugler i Øvre Eiker 2019

I 2019 ble det registrert 7512 observasjoner av 184 arter på Artsobservasjoner i Øvre Eiker. Dette er 7 % flere observasjoner enn i 2018. Det er gjort flere interessante funn i rapportåret. Følgende sjeldne arter kan nevnes: mandarinand, egretthegre, glente, myrrikse, åkerrikse, svarthalespove, lappspove, kvartbekkasin, dobbeltbekkasin, hærfugl, svartstrupe, polarsisik, båndkorsnebb og konglebit. Årets funn er sammenlignet med forekomsten til artene i 11-årsperioden 2009-2019.

37 s/2,3 Mb

Steinar Stueflotten

25.8.2020

Sjeldne fugler i Buskerud 2019. Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

Året 2019 ble et bra år hva gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert tre nye arter for fylket: munkegribb, alaskasnipe og asiasvartstrupe og en ny hybrid: kvinand x lappfiskand. I tillegg kan funn av følgende sjeldne arter nevnes: gråstrupedykker, toppskarv, egretthegre, svartglente, glente, svarthalespove, tundrasnipe, dvergterne, bieter, svartrødstjert, svartstrupe, busksanger, hauksanger og gulbrynsanger.

 

38 s/1,92 Mb

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

22.10.2020

 

Hekkebestanden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2019-20

Denne rapporten fokuserer på hekkeforekomsten av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2019 og 2020, men tar også med noen data fra vår- og høstfunn i fylket fra AO.I Øvre Hallingdal ble det registrert 5 par med 10 unger totalt i 2019 og 4 par med 6 unger totalt i 2020. Det er ønskelig å fortsette årlige undersøkelser av arten i Buskerud, da hekkepopulasjonen i Nord-Norge har gått svært mye tilbake de siste 10-årene av uvisse grunner.

12 S/2,06 Mb

Tore Gunnarsen

31.10.2020

 

Vandrefalk i Buskerud 2019-20. Utbredelse og hekkestatus

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud med vandrefalk (Falco peregrinus) i fylket for årene 2019 og 2020.

Etter en langsom tilbakegang i bestanden tre år på rad, viste 2019 igjen en økning med fire par (8,9 %) til totalt 45 par. I 2020 var det ytterligere en økning med hele elleve par (24,4 %) og til 56 par totalt. Dette er det høyeste antall vandrefalkpar som har blitt funnet etter artens reetablering i 1985.

16 s/1,88 Mb

Jens Erik Nygård

31.12.2020

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2019

I 2019 ble det sett 153 arter og en hybrid. Det ble sett 2 nye arter, alaskasnipe og dvergterne, dermed er det 227 registrerte arter på Linnesstranda. Vi opplevde sen start på våren og svak opptreden fra mange arter.

14 s/3,09 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud