Buskskvetten
   2019  *  35. årgang

Webredaktør
Jens Erik Nygård

Retningslinjer for
artikkelforfattere

Arkiv : 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1992 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018
 

Innhold :

Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo og Viggo Ree

13.2.2019

Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 1990-2018

Hole og Ringerike lokallag av Norsk Ornitologisk Forening har gjennomført overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i periodene 1990-2000 og 2003-2018. Her presenteres en oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen, der bestandssituasjonen for ulike arter gjennomgås og vurderes i forhold til vintertemperaturer og isforhold.
40 s/4,69 Mb

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

13.2.2019

Kartlegging av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2017-18 og en vurdering av bestandsutviklingen

Denne rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2017 og 2018, men tar også med data fra vår- og høstforekomsten i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl). Det ble registrert 4 par med unger (10 unger totalt) i Øvre Hallingdal både i 2017 og 2018. I perioden 2010-2018 varierte antall hekkende par med unger mellom 4-6 som produserte 6-13 unger. Hekkepopulasjonen de siste 9-årene synes å være stabil med 4-6 hekkende par. Få par har hatt mislykket hekking i perioden 2010-2018, men forstyrrelser, predasjon og flom/nedbør kan være årsaker til at noen ikke har en vellykket hekkesesong

12 s/1.55 Mb

Steinar Stueflotten og Anders Hals

31.3.2019

Fugler i Øvre Eiker 2018

I 2018 ble det registrert 7023 observasjoner av 183 arter på Artsobservasjoner i Øvre Eiker. Dette er 17 % færre observasjoner enn i 2017. Nedgangen kan skyldes de litt uvanlige værforholdene i 2018 og at antall observatører gikk litt ned. På tross av nedgangen, ble det gjort flere interessante funn. Følgende sjeldne arter kan nevnes: mandarinand (funn nr.2), egretthegre, steppehauk (funn nr.2), myrrikse, svarthalespove, fjæreplytt (funn nr.2), kvartbekkasin, dobbeltbekkasin, svartstrupe, skjeggmeis, polarsisik og båndkorsnebb. Årets funn er sammenlignet med forekomsten til artene i 10-årsperioden 2009-2018.

37 s/2,58 Mb

Tore Gunnarsen

3.4.2019

 

Vandrefalk i Buskerud 2017-2018

Rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud med vandrefalk (Falco peregrinus) i 2017 og 2018. Det ble i 2017 funnet 43 territorielle par i fylket, en tilbakegang på fire par (9,5 %) fra året før. I 2018 var det ytterligere en tilbakegang med to par (5 %) til 41. Fra toppåret 2015 er det nå en samlet tilbakegang på 15 % i fylket. Det ble funnet en ny hekkelokalitet hvert av de to årene. Mer overraskende var at det i 2017 var hele seks lokaliteter som plutselig sto helt tomme mens dette var tilfelle for ytterligere to lokaliteter i 2018. Noen gamle lokaliteter ble også fylt opp med nye fugler, men typisk var det at i begge disse to årene satt det hele seks enslige revirhevdende fugler på tidligere paretablerte lokaliteter.

14 s/1,17 Mb

          Nett-tidsskrift for NOF avd. Buskerud