Møteinnkalling

Det innkalles med dette til årsmøte i NOF avd. Buskerud:

Torsdag 19.mars kl. 19.00 på Nedre Eiker bibliotek, Klopptjernsgt. 4, 3050 Mjøndalen. 

Saksliste

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
2. Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer.
3. Årsberetning for NOF avd. Buskerud.
4. Årsberetning for NOF avd. Buskerud prosjekter.
5. Regnskap.
5. Endring av fylkets vedtekter.
6. Fastsettelse av kontingent for 2016.
7. Fordeling av medlemskontingenter fra NOF avd. Buskerud til lokallagene.
8. Valg.
7. Innkomne forslag.

Med vennlig hilsen
NOF avd. Buskerud
Anne Sørensen
Kasserer/kontaktperson

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enkelte vårer har vi avviklet fugleturen mens det fortsatt har vært mulig å oppleve rastende våtmarksfugl på og langs iskantene i Nordfjorden (den nordvestre delen av Tyrifjorden) og på andre lokaliteter. I snitt er rundt halvparten av Nordfjorden isfri den 1. april (regnet fra 1990). I fjor forsvant det som var igjen av isflak innerst i Nordfjorden ikke før i slutten av april. Det representerte en meget sen vår. I år var det meste av isen borte i både Tyrifjorden og Steinsfjorden (!) allerede i slutten av februar. Dermed har vi hatt to ekstreme vårperioder disse årene. I år passerte de første kortnebbgåsflokkene over Tyrifjorden-området i løpet av helgen 22.-23. mars. Det er rekordtidlig. Den første storskarvflokken mot nord ble sett den 28. mars. Det er ganske normalt. De første aprildagene var det et betydelig trekk av disse to artene over Ringeriksområdet.

 

Etter at deltakerne har innfunnet seg kl. 05.30 på parkeringsplassen utenfor Norderhov kirke lørdag morgen går turen som tidligere år til Røsholmstranda, der det er god utsikt til både Karlsrudtangen naturreservat (NR), Averøya NR og store deler av Nordfjorden. Herfra er det gode muligheter til å oppleve nye flokker med storskarv og kortnebbgås samt mange andre våtmarksfugler. Ulike andrearter, enkelte vaderarter, toppdykker, trane og fiskeørn er noe av det man kan oppleve en aprilmorgen fra Røsholmstranda. Etter oppholdet der går turen til nordsiden av Synneren NR, hvor vi bl.a. kan iaktta parene med hekkende gråhegrer i skogholtet på nordsiden.

 

I fjor ble det ikke noe stopp ved Juveren NR. Det skyldes at denne lokaliteten fortsatt var islagt, og arbeidene med sykkel- og gangvei langs nordvestsiden av verneområdet gjorde at det hadde vært vanskelig med parkeringsmuligheter. I år blir det igjen stopp ved Juveren NR. Deretter skal vi stanse på Stadum og/eller på veien ovenfor campingplassene Odin og Onsakervika - der det er god utsikt til Averøya NR og store deler av Nordfjorden. Etter noen stopp på Røysehalvøya (bl.a. ved Svartstadvika) parkerer vi bilene ved Svensrud og går som tidligere år ned til Svensrudvika for å spise medbrakt lunch. Herfra er det god utsikt til store deler av Sælabonn. Deretter går turen til Vikbukta i Steinsfjorden med toalettstopp på Statoil-stasjonen like ved. Ekskursjonen avsluttes vanligvis ved Steinsvika (Høyenhallstranda) ved 12-tiden.

Turen er – i motsetning til nesten alt annet i dag – helt gratis. De natur- og fugleinteresserte som ønsker å være med må imidlertid sørge for godt med klær (det kan være kaldt når man starter ved halvsekstiden om morgenen), niste og kikkert. Langkikkert blir medtatt av arrangørene. Turen blir ledet av Vegard Bunes, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo og Viggo Ree fra NOF. Annonse vil være på plass i Ringerikes Blad onsdag 9. april. Alle er velkommen!


På vegne av arrangørene

Norsk Ornitologisk Forening
Ringerike Viltnemnd
Hole Viltutvalg

Viggo Ree

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Det innkalles med dette til årsmøte i NOF avd. Buskerud:

Torsdag 6.mars kl. 19.00 på Langebru Gjestegård, Meierigata 1, 3300 Hokksund
(By the Way i Hokksund).

Saksliste

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
2. Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer.
3. Årsberetning for NOF avd. Buskerud.
4. Årsberetning for NOF avd. Buskerud prosjekter.
5. Regnskap.
5. Valg.
6. Fastsettelse av kontingent for 2015.
7. Fordeling av medlemskontingenter fra NOF avd. Buskerud til lokallagene.
8. Oppretting av Facebookside for NOF avd. Buskerud.
7. Innkomne forslag.

Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud 2013

Tid: Torsdag 14. mars kl. 19.00

Sted: Hos Audun Jahren, Nyheimveien 9, 3340 Åmot

Saksliste:

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer.
 3. Årsberetning for NOF avd. Buskerud.
 4. Regnskap.
 5. Fastsettelse av kontigent for 2013.
 6. Innkomne forslag.
 7. Arbeidsplan for 2013.
 8. Eventuelt.

For styret
Egil Mikalsen
leder

Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud 2012

Tid: Torsdag 22. mars. Klokka 19.00

Sted: Lier frivillghetsentral. Bruveien 2 i Fosskvartalet

Saksliste:

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer.
 3. Årsberetning for NOF avd. Buskerud.
 4. Regnskap.
 5. Fastsettelse av kontigent for 2012.
 6. Innkomne forslag.
 7. Arbeidsplan for 2012.
 8. Eventuelt.

 

For styret
Egil Mikalsen
leder

 

Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud 2011

Tid: Torsdag 24. mars. Klokka 19.00

Sted: Lier frivillighetsentral. Bruveien 2 i Fosskvartalet.

Saksliste:

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer.
 3. Årsberetning for NOF avd. Buskerud.
 4. Regnskap.
 5. Fastsettelse av kontingent for 2011.
 6. Innkomne forslag.
 7. Arbeidsplan for 2011.
 8. Eventuelt

For styret
Egil Mikalsen
leder

 

Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud 2009

Tid: Torsdag 23. april. Klokka 19.00

Sted : Lier frivilligsentral. Bruveien 2 i Fosskvartalet.

Saksliste: 

 1. Godkjenning av årmøteinnkalling og dagsorden.
 2. Valg av dirigent, referenet og tellekorps på 2 personer.
 3. Årsberetening for NOF avd. Buskerud.
 4. Regnskap.
 5. Fastsettelse av kontigent for 2009.
 6. Innkomne forslag.
 7. Arbeidsplan for 2009-2010.
 8. Valg.
 9. Eventuelt.

     For styret
     Egil Mikalsen
     leder

 

Forslag til årsmøtet NOF avd. Buskerud 23.04.2009 om endring av vedtekter i fylkesavdelingen.

 

Det legges herved frem forslag om noen endringer av vedtekter i fylkesavdelingen, dette for og gjøre organisering av styret enklere. Bakgrunnen for dette er at det de siste år har vært vanskelig og få en valgkomite til og fungere ordentelig.

(de nåværende vedtektene kan leses her)

Forslagene er som følger:

Paragraf 4: Årsmøte:
                   Som før, men «valg»-linjen skal bort

Paragraf 5: Styre:
                   Foreningen skal ledes av et styre bestående av 3 til 8 personer.
                   Foreningsåret følger kalenderåret.

                   Styret i de enkelte lokallag utpeker1 til 3 personer til styret, og styret kan selv
                   utpeke nye kandidater hvis det er behov for det.

Paragraf 6: Valgkomite/Revisjon:
                   Valgkomite i overskriften går ut.
                   Første avsnitt går bort og ny paragraf er da som følger:
                   Årsmøtet skal velge en revisor, og denne skal være på valg annethvert år.
                  

 

Lier/Mjøndalen 25/3-2009
Jan Mjåland/Egil Mikalsen

 

Kartlegging av hubro i Buskerud

I Buskerud fylke har det siden år 2000 vært drevet noe kartleggingsvirksomhet på hubro, noe som har resultert i én bekreftet hekking, og ropende hubro på totalt 6 lokaliteter. Å påvise hubrotilhold kan være tidkrevende siden ugla lever en anonym tilværelse, og den eneste effektive metoden vil være å lytte etter ropende hanner på seinvinteren og våren. Det er heller ikke slik at hubroen roper hver dag på denne tiden. Det vil derfor være nødvendig med flere besøk (3-5) til den aktuelle lokaliteten dersom man vil vite om plassen er okkupert. I Buskerud vil hekkeplassen typisk ligge i hyllerike bergvegger med noe vegetasjon. Ofte tilknyttet større dalfører med ”røff” topografi. Men også kyststrekninger vil være potensielle områder. Den mest aktuelle tiden å lytte etter ropende hubro er i tidsrommet februar til mai, fra solnedgang og 2-3 timer framover, samt rett før soloppgang. Ropende hanner kan høres helt opp til 4 km under gunstige forhold. Kraftig regnvær, og sterk vind er ugunstig. Ferdsel tett opptil hekkeplassen skal unngås, særlig under rugeperioden (april-juni) da et slik besøk vil kunne spolere en hekking.

Buskerud er et stort fylke med mange potensielle uoppdagede hubrolokaliteter, og vi vil derfor oppfordre alle fugleinteressert til å være med i prosjektet. All informasjon vil kunne være av interesse, også gamle observasjoner. Et særlig viktig bidrag er om man drar ut i felten og lytter etter hubroen i tiden framover. Selv én enkel lyttetur vil være et bidrag, selv om man ikke hører noe. Alle lytteturer er ønskelig at blir rapportert. Skjema kan lastes ned her. Utfylte skjemaer sendes til fylkeskontakten i Buskerud: Jon Trygve Johnsen, Gamle Kongsbergvei 220, 3322 Darbu. Andre henvendelser, tips, eller spørsmål: epost: gamleveien@hotmail.com, eller Tlf: 938 53 884. Se også om årets fugl hubro på NOFs hjemmeside

 

 

Forslag til årsmøtet NOF Buskerud 13.03.2008 om ny organisering av fylkesforeningen

 I dag er NOF Buskerud organisert som en selvstendig forening.  Dvs styre og eget regnskap.  Finansieringen av foreningen er bidrag fra lokalforeningene.  Aktiviteten i fylkeslaget er meget liten – da det aller meste naturlig nok utføres direkte fra lokalforeningene. 

 Sett fra lokalforeningenes side, så har man behov for et fylkeslag til flg:

      1        sende en representat til årsmøtet NOF sentralt

2        kontaktledd mot offentlige instanser

3        drive hjemmesiden

 Da det på styremøtet rett før jul møtte tre personer – og alle tre ønsker å tre ut av styret, er det kanskje en tanke å finne en mindre byråkratisk organisering av NOF Buskerud.

 Mitt forslag er derfor:

 Hvert lokallag utnevner to medlemmer til styret og dette styret finner en femte person.  For å følge vedtektene må styret minst ha fem medlemmer.

Hvert lokallag sender søknad til NOF Buskerud om støtte til sitt arbeide.  Støtten det søkes om er pr medlem og totalsummen gjør at kassa tømmes og kontoen sies opp.  Fylkesforeningen vil ikke ha egen økonomi etter dette.

Søknader om penger som kommer inn til NOF Buskerud avgjøres av hvert lokallag.  Hvis bare ett lag vil støtte – så er det opp til det laget å bestemme hvor mye støtten skal være.

Det samme gjelder når NOF Buskerud søker andre om midler.  Får de penger så er det det/de lokallagene som søker som mottar beløpet.  Er det felles, gjelder delingsbrøken hvis ikke annet avtales.

Utgifter til NOF Buskerud er i praksis kun websidene og deles etter brøken.  På den annen side bør det utvises romslighet for mindre kostnader, så i det tilfellet kan det kanskje være naturlig at hver lokalforening dekker hele beløpet annenhvert år.

Styrene i begge lokallagene skal møtes til et felles styremøte i oktober hvert år og håndtere valg av utsendinger, styrerepresentanter. 

Lier 30-12-2007   Jan Mjåland

 

Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud 2008

 Tid: Torsdag 13. mars kl. 19.00

 Sted: Rådhusgata 9, Mjøndalen. I lokalene til Lions Club, samme bygg som lensmannskontoret.

 Saksliste:

 1.   Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

 2.   Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer.

 3.   Årsberetning for NOF avd. Buskerud.

 4.   Årsberetning for NOF avd. Buskerud prosjekter.

 5.   Regnskap

 6.   Valg.

 7.   Fastsettelse av kontingent for 2008.

 8.   Innkomne forslag.

 For styret

 Egil Mikalsen

 leder

 

 

Sjeldenheter ved Lahellholmen

Rosenstær. Foto: Jens Erik Nygård

Rosenstær. Foto: Jens Erik Nygård

Busksanger. Foto: Steinar Stueflotten

Busksanger. Foto: Jens Erik Nygård

(se flere bilder i galleriet på www.nattravn.info )

 

Både busksanger og rosenstær ble oppdaget av Jens Erik Nygård ved moloen til Lahellholmen i løpet av 24 timer 7.6 - 8.6.2007 !!! Busksangeren ble funnet ved avslutningen på en ellers rolig nattsangertur fra Linnesstranda over Spikkestad til Lahellholmen. Den sang høyt og tydelig i trekanten mellom moloen ut til Lahellholmen og boligveien Brøholtstranda. Selv om jeg ikke hadde hørt arten før, ble det ved eliminasjonsmetoden fort klart at det måtte dreie seg om busksanger, noe jeg fikk bekreftet da jeg kom hjem og hørte på lydopptak.  Steinar Stueflotten var ute om morgenen den 8.6 og fikk tatt bildene dere ser her. Hans kommentar:

Uvanlig sangsted i takrørbeltet, men merk: kort håndsvingfjærprojeksjon, mørke bein, kontrastløse tertiærer, mørk undernebbspiss, men vanskelig å se øyestripe som går bak øyet. Men sangen var klart artsspesifikk med bla. gjentatte hi-hi-hy tsjekk og langsomt repeterte strofer, ingen viltre myrsangerpartier så lenge jeg hørte på den (06:30-07:20).

Busksangeren er sjelden i Buskerud, dette er 4. observasjon i fylket.

Kvelden etter dro jeg ut først kl. 16.30 - 16.45 for å finne igjen busksangeren, men uten hell. Jeg kom tilbake kl. 20.10, men fortsatt ingen busksanger. Jeg gikk bortover mot en haug med hageavfall som ligger i kanten av sivområdet. Foran haugen er en plen og der landet to stær og jeg fikk nærmest sjokk da jeg så at den ene var en rosenstær. Kameraet, som var beregnet på busksangeren, fikk jeg raskt opp og knipset kjapt et par bilder uten å bry meg mye med fokus. Den ble imidlertid sittende og jeg kunne ta flere bilder. Avstanden var ca. 20 meter. Den lettet så og fløy til et frukttre i en hage ved parkeringsplassen. Der ble den sittende til jeg fikk tatt noen bilder på ca. 50 meters avstand. Den fløy så bak huset og ut av syne og jeg så den ikke igjen. Rolf E. Andersen kom etterhvert, men den ble ikke sett igjen.  I skrivende stund har jeg ikke full oversikt over sjeldenhetsstatus, men det er på det rene at det er svært sjeldent å se en adult hann på våren. Alle observasjoner på Fugler.net fra 2002 og fram til i dag er høstobser av ungfugler.

Oppdatering: Begge artene ble gjenoppdaget morgenen etter (9.6). Rosenstæren kom på en ledning to ganger med en times mellomrom. Busksangeren sang og viste seg fint fram for meg og flere andre fotografer. 11.6: Busksangeren holder fortsatt stand, men rosenstæren ble ikke sett igjen.

_________________

 

Vi anbefaler alle å bli med på vårsjekken. Jo flere som deltar, desto bedre grunnlag har vi for sammenlikninger mellom tidligere og kommende år. Om du ikke selv bidrar, kan du kanskje tipse noen i en skoleklasse som kunne ha vårsjekk som en spennende aktivitet?

Selve kampanjen fokuserer på ni arter: humle, linerle, gjøk, tjeld, vipe, hvitveis, hestehov, bjørk (små blader på størrelse med "museører") og selje ("gåsunger"). For oss fuglekikkere er dette få arter, men systemet har full åpning for at man kan legge inn observasjoner av alle trekkfuglenes ankomster.

Nettverk for miljølære har drevet "vårsjekk" i syv år og har derfor gode data for sammenlikning av en lang rekke arter. I år pågår kampanjen fram til 5. juni som er FNs miljøverndag.

Besøk hovedsiden for vårsjekken for å lese mer, laste ned feltskjema, få passord og lignende:Vårsjekken

 På vårsjekkens nettside kan man også se resultater fra inneværende og foregående år, og sammenlikne ankomsttider for ulike år, ulike kommuner og så videre.

 Kampanjen er en stor satsning utviklet gjennom et samarbeid mellom NRK, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Utdanningsdirektoratet og Universitetet i Bergen.

 

 

Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud 2007

Tid: Torsdag 22. mars kl. 18.30

Sted: Rådhusgata 9, Mjøndalen. I lokalene til Lions Club samme bygg som lensamannskontoret. 

Saksliste:

1.   Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

2.   Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer.

3.   Årsberetning for NOF avd. Buskerud.

4.   Årsrbertning for NOF avd. Buskerud prosjekter.

5.   Regnskap

6.   Valg.

7.   Fastsettelse av kontigent for 2007.

8.   Innkomne forslag.

9.   Arbeidsplan for 2007-2008.

For styret

Egil Mikalsen

leder

 

 

Spesialtilbud på boka "Fuglelivet ved Borrevannet"
 
I 2003 utkom boka "Fuglelivet ved Borrevannet" skrevet av Hortensornitologene Henning Anker Johansen, Kjetil Johannessen og Ivar Lundstad.
Gjennom 189 sider med nesten 100 fargebilder, beskrivelse av fugleåret, områdebeskrivelse, kart og artsomtale blir Borrevannets unike fugleliv presentert.
 
Boka fikk strålende kritikk både i Vår Fuglefauna og Fauna og har vært svært populær. Restopplaget legges nå ut for salg. Dvs dette er siste anledning til å skaffe seg boka. Vi har i denne sammenheng valgt å komme med et unikt tilbud til NOF Vestfolds medlemmer. For bare kr. 100,- (pluss porto) er boka din. Ordinær utsalgspris frem til i dag har vært kr. 300,-
 
Benytt anledningen til å skaffe deg ett eller flere eks. av boka før det er for seint!
 
Interesserte kan kontakt stiftelsen Borrevannets Venner v/Ivar Lundstad, Klokkeråsen 51 B, 3180 Nykirke, ivar.lundstad@h-nett.no, tlf. 982 99 113.

 

 

 

(pressemelding)

Med bakgrunn i dette er det uheldig å omtale denne influensaen til å gjelde fugler generelt. Dette fører til at folk slutter å mate småfuglene. NOF har de siste to uker hatt flere henvendelser fra folk som ikke tør å mate fuglene i vinter, eller som av naboer og andre blir oppfordret til å kutte ut vinterforing av fugl. Det er til og med enkelte borettslag som nekter folk å fòre fugler. Ut fra dagens situasjon så er dette bare tull. Dette utbruddet av fjørfeinfluensa i Sørøst-Asia ingenting å gjøre med kjøttmeis, grønnfink, dompap og de andre kjente og kjære artene i hus og hage.

Selvsagt må man fra myndighetenes og forvaltningens side være føre var og ha en beredskapsplan i forhold til dette alvorlige influensaviruset. NOF er med i en diskusjongruppe satt sammen av Direktoratet for naturforvaltning, og vi holder oss godt oppdatert på utviklingen av sykdommen, men det er viktig å ikke tegne et skrekkscenario som gjør at folk skyr all kontakt og mister all glede av fugler. Derfor er oppfordringen fra NOF at alle fuglevenner må fortsette å mate fuglene til glede for store og små.

NOF har også lagt merke til at det er krefter i sving i enkelte kommuner og distrikter for å skyte ned byduer og måker. Vi vet jo av erfaring at enkelte misliker disse artene og vi frykter at disse kreftene nå kan benytte sjansen til å søke om nedskyting.

Vi har fått ekstra mange henvendelser angående funn av døde fugler den siste tiden. Fokuset på fugleinfluensaen gjør at folk reagere med en gang de ser en død fugl. Ingen i det ornitologiske miljøet har imidlertid inntrykk av at det er større dødelighet enn i en normalsituasjon. Høsten med fugletrekk og de første snev av vinter fører alltid til en viss økning i død fugl. Her kan det være forskjellige årsaker som utmatting, skader ved ulykker, diverse sykdommer m.m.

Våre anbefalinger ved et eventuelt utbrudd i Norge

Norsk Ornitologisk Forening og andre alle øvrige partnere i en verdensomspennende organisasjnen BirdLife International advarer sterkt mot å iverksette tiltak som kan ramme ville fugler. Feilslåtte tiltak kan vise seg svært lite hensiktsmessige, og til alt overmål ha en forverrende effekt på smitteutbredelsen.

Med bakgrunn i BirdLife International?s internasjonale undersøkelser av H5N1 anbefaler NOF følgende tiltak i Norge:

* Ved utbrudd av fugleinfluensa i Norge bør all jakt på fugler stoppes, siden jakt i verste fall vil spre fuglene og derved evt. smitte, samt at skutte fugler ved etterfølgende transport, tilberedning og fortæring kommer i kontakt med mennesker og evt. fjørfe.

* Stoppe all oppdrett og utsetning av andefugler.

* Innføre begrensninger i handel med og transport av fugler.

* Stopp all handel med ville fugler.

* Funn av unormalt mange døde fugler skal varsles til Mattilsynet og NOF.

NOF anbefaler forøvrig, at fugleinfluensa omtales som fjørfeinfluensa, siden det er kun i husdyrbesetninger at sykdommen utgjør et egentlig epidemisk problem.

Fakta:

* Fugleinfluensa rammer mest andefugler og vadefugler

* I Tyrkia har utbruddet av H5N1 medført at all jakt er forbudt. Dette har også tidligere skjedd i Nederland.

* Mildere former av fugleinfluensa forekommer vanlig hos mange norske fuglearter.

* Det er ennå ikke påvist at H5N1 smitter fra menneske til menneske. Det er heller ikke påvist smitte fra ville fugler til mennesker.

* Ifølge veterinær Hugh Buck bærer ville fugler sjelden det dødelige influensaviruset, men når influesavirus overføres til fjørfe muterer virus lynraskt og blir dødelig.

* Det er ikke påvist at H5N1 spres over landegrensene med trekkfugler. Dette styrkes ytterligere ved at spredningen av viruset ikke følger noen kjent trekkrute for ville fugler.

* I følge New Scientist 2004 dør syke fugler i ville bestander raskt av dette viruset og smittespredningen er følgelig minimal.

* Veterinær Carol Cardona fra University of California-Davies uttaler at smittespredningen til mennesker sannsynligvis skyldes dårlig hygiene og at smittespredningen etter alt å dømme skyldes menneskelig kontakt mellom fuglefarmer.

* NOF fraråder på det sterkeste å skyte ned ville fuglebestander, men anbefaler at man øker hygienen og sikkerheten i fjørfeavlen.

Dokumentasjon:

NOF:

www.birdlife.no

www.fuglevennen.no

BirdLife: http://www.birdlife.org/action/science/species/avian_flu/index.html

http://www.birdlife.org/news/news/2005/10/bird_flu_and_bird_trade.html

Kontaktpersoner i NOF:

Fagkonsulent Ingar Jostein Øien ingar@birdlife.no 73841643/90188239

Generalsekretær Morten Ree morten@birdlife.no 73841644/91859428

For Norsk Ornitologisk Forening

_____________________________________

Morten Ree, generalsekretær

 

------------------------------------------------

Gyldendal Faktas bok "Gyldendals store fugleguide - Europas og middelhavsområdets fugler i felt" kom i andre reviderte utgave for få dager siden (i slutten av mars). Dermed hodt tidsplanen for forlaget. Boken skal nå være på plass i bokhandelene. Som tidligere nevnt har det vært nedlagt mye arbeid med opprettinger og ajourføringer i løpet av de få dagene som var til rådighet mellom tidspunktet for vedtaket om å trykke en andreutgave og siste frist for innlevering av korrektur (totalt ca. tre uker). Endrete vitenskapelige og norske navn er inkludert i den reviderte utgaven, som altså i tillegg bl.a. inkluderer nye splittinger og statussymboler for arter påtruffet i vårt land.

En feil har beklageligvis sneket seg inn på s. 217. På billedsiden med nattravnene har artsnavnet nubianattravn blitt erstattet med "nordnattravn".

Artsnavnet nubianattravn er imidlertid korrekt i hoveteksten og ved kartet på s. 216 samt i registeret på s. 397.

---------------------------------------------

OPPROP OM STORSKARV-TREKK

Trekket av storskarv over Østlandet og Sør-Norge har kun vært kjent i litt over 30 år. De siste årene har det vært mulig å danne seg et stadig bedre bilde av artens forflytninger over innlandet både på våren og høsten. Vårtrekket tar til i slutten av mars og pågår til ut i mai. Hovedtrekkrutene på denne årstiden går først og fremst opp Valdres og Hallingdalen. Observasjonene fra Ringerike de siste årene har vært viktige bidrag for å forstå dette særegne naturfenomenet bedre. Bare i 2003 ble ca. 50 vårflokker sett fra undertegnedes takterrasse på Røyse i Hole i Buskerud. Herfra kan man se fugler som både benytter Hallingdal-ruten og Valdres-ruten. Sistnevnte er trolig den viktigste over Østlandet. En aktuell rute (trolig hovedtrekkruten) går gjennom følgende områder: Oslofjorden, Drammensfjorden, Lierdalen, Holsfjorden, Nordfjorden, Sperillen og Fagernes. En annen viktig trekkrute går via de store innsjøene i Telemark og over Haukeli. Det er imidlertid fortsatt mye vi ikke vet om storskarvens vårtrekk. Eksempelvis er det svært få iakttakelser av flokker like før de når fjellpartiene, og hvor fuglene når kysten vet vi enda ikke! Kommer noen flokker ut til kysten av Hordaland? Følger noen Sognefjorden - eller tar de seg rett over Jotunheimen? Spørsmålene er mange! Derfor er iakttakelser fra de innerste dalstrøkene og fjellområdene særdeles viktige og interessante!

For å få bedre innblikk i artens vårforflytninger lanseres hermed "Prosjekt storskarvtrekk". Fuglefolk som holder øye med vårtrekkende fugler på Østlandet - særlig i områdene fra Oslofjorden og Telemarkskysten og via de nevnte trekkruter oppfordres til å være spesielt på utkikk etter arten i 2004 og etterfølgende vårsesonger. En eventuell trekkrute opp Numedalen bør også undersøkes nærmere. Meld fra om storskarv-flokker til de ulike LRSK eller undertegnede direkte (adr.: 3530 Røyse, tlf. 32157715/98645775,

e-post: viggo@ree.no). Skriv helst ned både klokkeslett, trekkretning og flygehøyde i tillegg til basisopplysningene. Det er allerede etablert kontakt med flere LRSK på Østlandet i forbindelse med dette arbeidet, og mange aktive observatører vil være spesielt årvåkne under den kommende vårsesongen. Forveksling med trekkende kortnebbgjess er absolutt mulig når observasjonsavstanden blir mange kilometer. Er man i tvil bør man følge fuglene med kikkert eller teleskop i lengre tid, slik at man eventult kan se om de begynner å fly i store sirkler for å vinne høyde. Da vet man at det sikkert er storskarv.

Ha en fin og spennende storskarv-vår!

-----------------------------

ÅRETS FUGLETUR I NORDRE TYRIFJORDEN-OMRÅDET LØRDAG 24. APRIL 2004

Også denne våren blir det ornitologisk ekskursjon for allmennheten i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Den årlige fugleturen til våtmarkslokalitetene i Ringerike og Hole i siste halvdel av april eller helt i begynnelsen av mai har blitt en tradisjon, og i år er det niende gangen et slikt arrangement går av stabelen. Arrangører i tillegg til Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Avd. Buskerud / NOF, Hole og Ringerike lokallag (sistnevnte fungerer foreløpig kun med et interimstyre) har i alle år vært Hole Viltutvalg og Ringerike Viltnemnd.

Enkelte vårer har vi avviklet fugleturen mens det fortsatt har vært mulig å oppleve rastende våtmarksfugl på iskantene i Nordfjorden og på andre lokaliteter. En god del av andefuglene samler seg nemlig langs disse isområdene på våren. Isen i Nordfjorden forsvant imidlertid også i år på et tidlig tidspunkt. Det ser ut til at arrangementet må avvikles helt i begynnelsen av april for å få oppleve iskanteffekten under vårtrekket. Våren 2001 var f.eks. hele den innerste delen av Nordfjorden islagt den 19. april.

Etter at deltakerne har innfunnet seg ved halvsekstiden på parkeringsplassen utenfor Norderhov kirke lørdag morgen går turen til Røssholmstranda, der det god utsikt til både Karlsrudtangen naturreservat

(NR) og Averøya NR i Nordfjorden. Her er det alltid en del spennende fugler å få med seg, bl.a. er fiskeørnen årviss. Også i år har det vært et markant trekk av storskarv over Nordfjorden, og den første kortnebbgås-flokken ankom allerede i slutten av mars. Deretter går turen til Synneren NR, hvor vi bl.a. kan oppleve de få parene med hekkende gråhegrer. Neste stopp er vest av Juveren NR, og deretter blir det et kort opphold på veien ovenfor Onsakervika Campingplass - der det er god utsikt til Averøya NR og store deler av Nordfjorden. Etter at bilkolonnen har kommet seg helt rundt Røysehalvøya blir det stopp ved Svartstadvika lengst vest i Sælabonn, og deretter matpause innerst i Svensrudvika. Deretter går turen til Vikbukten med toalettstopp på Statoil-stasjonen like ved. Ekskursjonen avsluttes ved Steinsvika, hvor det på denne tiden av året også er en god del vannfugl. Vi pleier å være ferdige ved 11-12-tiden.

Turen er - i motsetning til nesten alt annet i dag - helt gratis. De

natur- og fugleinteresserte som ønsker å være med må imidlertid sørge for godt med klær (det kan være kaldt når man starter ved halvsekstiden om morgenen), niste og kikkert. Langkikkert blir medtatt av arrangørene. Turen blir ledet av Viggo Ree, Kendt Myrmo og Jon Ludvig Hals fra NOF. Alle er velkommen!

 

På vegne av arrangørene

Norsk Ornitologisk Forening, Ringerike Viltnemnd, Hole Viltutvalg

Viggo Ree - Leder

---------------------------

Felling av viltarter som gjør skade

A. Hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak, bydue, ringdue, svarttrost, gråtrost, måltrost, rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, gråspurv, hare, rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling, kan felles uten særskilt tillatelse hele året av eier/bruker/rettighetshaver eller den han bemyndiger når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på en eller flere av følgende verdier: Hus, hage, åker, plante- eller frøkultur, aktivt drevne egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfeoppdrett eller viltoppdrett.

 

B. Kommunen kan gi tillatelse til felling av følgende viltarter når disse gjør skade: Storskarv, toppskarv, gråhegre, grågås, kanadagås, ærfugl, siland, laksand, tjeld, krykkje, grønnspett, svartspett, flaggspett, kjøttmeis, kaie, kornkråke, stær, pilfink, bokfink, bjørkefink, grønnfink, dompap, gulspurv, viltlevende kanin og ekorn.

       Kommunen kan også gi tillatelse til felling av arter nevnt under pkt. A, ved andre skadetilfeller enn de som framgår av bestemmelsen.

       Kommunen kan tillate hijakt på rødrev dersom denne forårsaker vesentlig skade på beitende bufe.

 

C. Fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av følgende viltarter når disse gjør skade: Knoppsvane, kortnebbgås, kongeørn, hønsehauk, spurvehauk, makrellterne, rødnebbterne, flaggermus og oter, samt stripegås, snøgås og kvitkinngås i fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark.

 

D. Særlige tilfeller: Direktoratet kan i andre særlige tilfeller gi tillatelse til felling av viltarter som gjør skade.

  Endret ved forskrift 28 april 2004 nr. 674.

 

---------------------------

Skogforsk med rapport om hønsehauk og skogbruk. Takk til Thor Erik Jelstad for tipset.

Kortversjon

Full tekst

----------------------------

Hærverk!  2 gutter i ungdomsskolealder ble sett løpende fra fugletårnet i kveld. Det viser seg at de har sparket ut flere planker fra nederste del av kledningen, og revet av rekkverket rundt trappa.  Se bilde 1 og bilde 2. Det var familien Rustad som var på vei til tårnet da de hørte banking. Dessverre kom guttene seg avgårde før hærverket ble oppdaget. Men de blir helt sikkert gjenkjent, dersom de dukker opp på ny, sier Jo Rustad.

----------------------------

NOF avd. Buskerud trenger folk til dugnad lørdag 25/9 fra kl.12.00 -17.00 og søndag 26/9 fra 11.00-16.00. Vi skal stille med snekring av fuglekasser. Så vi trenger 3 stykker begge dager som kan hjelpe til med litt praktisk arbeid. (Det er ikke slitsomt). Så har du en hammer eller to og en håndsag så ta kontakt med Egil på tlf. 92438955 så avtaler vi nærmere.

hilsen Egil Mikalsen

leder

----------------------------------

Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud 2005

Tid: Torsdag 31. mars kl. 19.00

Sted: Veiavangen ungdomskole,  Mjøndalen

Saksliste:

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

2. Valg av dirigent, referent, og tellekorps på 2 personer.

3. Årsberetning for NOF avd. Buskerud.

4. Årsberetning for NOFs prosjekter.

5. Regnskap.

6. Valg.

7. Fastsettelse av kontigent for 2005.

8. Innkomne forslag.

9. Arbeidsplan for 2004-2005.

10. Eventuelt.

    for styret Egil Mikalsen, leder