NYHETER FRA 2018

12.11.2018: Natur og Kultur 2018. Fossesholm Herregård, Vestfossen, søndag 18. november kl. 14:30 – 19:00

Naturvernforbundet og medvirkende organisasjoner inviterer til nok et innholdsrikt arrangement. Årets tema er ornitologi – med 2 foredrag av den svenske ornitologen Magnus Ullman, insekter - med foredrag av Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved NMBU, og skog – der Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet utfordrer skogbruket.

Dørene åpner kl. 14:30, med foredrag fra 15:00. Medvirkende foreninger bidrar med stand og informasjon, mens Natur og Fritid bidrar med siste nytt fra bok- og utstyrsfronten. Her kan man òg bestille varer for gjennomsyn.

Sett av dagen allerede nå! Skal arrangementet fremdeles leve videre som en de viktige møteplassene for mennesker interessert i biologisk mangfold og naturvern, SÅ MÅ DU OGSÅ MØTE OPP! Ta gjerne med en kompis. Les mer hos Naturvernforbundet i Buskerud.

10.10.2018: Lokalitetskonkurransen i forbindelse med Euro Birdwatch18 ble arrangert søndag 07.10.18 fra kl. 09 til 12. Vinneren ble Averøya på Ringerike med 49 arter knapt foran Fiskumvannet i Øvre Eiker med 48 arter.

 1. Averøya             49 arter              459 ind.              3 deltagere
 2. Fiskumvannet   48 arter              532 ind.              5 deltagere
 3. Steinsvika          40 arter              299 ind.              2 deltagere
 4. Linnesstranda  38 arter              749 ind.              4 deltagere
 5. Hjarnes              36 arter              305 ind.              5 deltagere
 6. Eikredammen   31 arter               96 ind.              4 deltagere
 7. Darbu                 20 arter                70 ind.              2 deltagere
 8. Grunnane          17 arter              116 ind.              1 deltager

Totalt ble det registrert 77 arter og 2626 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. Dette sammen med vinnerresultatet på 49 arter er ganske normalt for denne konkurransen de siste årene. Men vi satte en ny deltagerrekord i år med 8 lokaliteter og 26 deltagere. Steinsvika i Hole, Eikredammen i Hemsedal og Darbu i Øvre Eiker er nye lokaliteter på lista, og Eikredammen er dessuten den første lokaliteten fra nordfylket som deltar i denne årlige konkurransen. Det var sol og pent vær under tellingene, men litt kjølig tidlig på morgenen.
De tre mest tallrike artene var: gråtrost 649 individer, kaie 383 individer og kråke 133 individer. Gråtrost toppet lista også på landsbasis. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, myrhauk og varsler på Fiskumvannet og varsler i Steinsvika. En smålom på Linnesstranda bør også nevnes. En dvergdykker ble observert både før og etter konkurransen på Linnesstranda, men dessverre ikke mellom kl. 09 og 12. Last ned regneark med detaljer her (Excel).

14.9.2018: BirdLife Internationals årlige fugletellingsarrangement EuroBirdwatch avholdes i år helga 6.-7.10. Vi oppfordrer alle til å komme seg ut og registrere flest mulig fugl på Artsobservasjoner denne helga. I tilknytning til EBW gjennomfører NOF avd. Buskerud sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse på søndag 7.10. kl. 09 - 12. De siste årene har følgende lokaliteter vært faste deltagere i konkurransen: Averøya, Fiskumvannet, Linnesstranda og Sætrepollen. Tidligere har også Bergsvingen, Grunnane og Hjarnesdeltaet deltatt.

Vi oppfordrer folk til å bemanne disse og gjerne flere lokaliteter for en intens og artig konkurranse i oppdagelse og bestemmelse av fugl på søndag 7.10. Velg et fast punkt i terrenget på ca. et fugletårns størrelse og rapporter alt dere ser og hører derfra i løpet av de tre timene. Resultatet registreres på Artsobservasjoner seinere samme dag. Ansvarlig på hvert sted forhåndsanmelder lokaliteten til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf 913 34 123).

19.8.2018: LRSK-rapport for 2017 er nå publisert i Buskskvetten.
23.5.2018:

Hvordan forholder NOF avd. Buskerud seg til offentlige høringer?

Å arbeide praktisk for å bevare habitater og økosystemer som er viktig for fuglene, er ifølge NOFs strategiske plan for 2014 – 2019 en prioritert oppgave for foreningen, les mer her: http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/strategisk_plan.pdf. Videre skal foreningen øve innflytelse på politiske miljøer, offentlig og andre viktige premissleverandører på sentralt, regionalt og lokalt plan for kunnskapsbasert bærekraftig naturforvaltning. En sentral del av dette arbeidet er hvordan vi som organisasjon forholder oss til offentlige høringer. Erfaring viser at arealplaner ofte kan komme i konflikt med viktige natur- og fugleområder. Derfor er det helt avgjørende at vi som organisasjon aktivt arbeider for å fremme våre synspunkter i alle relevante plansaker der naturverdier står på spill. Likeledes er det viktig at vi bruker vår kompetanse til å kommentere og gi innspill til forslag om endringer i eksisterende verneområder samt forslag om nye. Dette for at vi skal oppnå et best mulig resultat for fuglefaunaen.

For at vi skal kunne påvirke aktuelle plansaker, er det avgjørende at vi er tidlig nok ute og fanger opp forslag til nye reguleringsplaner både i fylke og kommuner. For å sikre at så skjer, har styret i NOF avd. Buskerud nylig sendt ut brev til alle kommunene i Buskerud og bedt om at de bekrefter at vi er oppført på adresselistene deres for høringssaker. Styret ved vår naturvernkontakt Marius vom Glahn har prioritert arbeidet med å besvare alle høringssaker som kan ha betydning for fuglelivet. I slike saker er det viktig at vi følger spillereglene og overholder de angitte svarfristene. Det er for sent å komme å klage på resultatet av planarbeidet når arbeidene er igangsatt. 

Vi mottar typisk 10-20 slike høringssaker i året og besvarer gjerne opptil halvparten av sakene. Her er noen eksempler på høringer som vi har besvart nå i april og mai 2018:

 • Oppstart av verneprosess for seks nye skogområder og utvidelse av tre eksisterende naturreservater i Buskerud.
 • Detaljregulering av Gulsvik – Hallingporten i Flå kommune.
 • Detaljregulering for Rv 282 Holmen bru i Drammen.
 • Forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16.

Mens følgende saker er i arbeid pt.:

 • Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Bane Nor - Fullskalaforsøket på Mælingen i Ringerike kommune
 • Revisjonsdokument fra NVE for regulering av Uste-Hallingdalsvassdraget.

Det er ikke gitt at vi alltid når fram med våre synspunkter, men jo mer kunnskapsbasert våre forslag og kommentarer er, jo større mulighet har vi til å påvirke. I tillegg til vår egen lokale kunnskap i NOF avd. Buskerud, kan vi også søke hjelp og støtte hos NOF sentralt. I noen saker kan det også være hensiktsmessig å samordne våre kommentarer og innspill med høringssvarene til FNF (Forum for natur og friluftsliv). Dette for at vi skal kunne øve størst mulig påtrykk på de regulerende myndighetene. Arbeid med å besvare offentlige høringssaker er med andre ord et eksempel på godt naturvernarbeid i praksis.

Steinar Stueflotten
Leder NOF avd. Buskerud

22.4.2018: På årsmøtet i NOF ble Steinar Stueflotten utropt til Årets Fossekall. Enhver som leser denne websiden og Buskskvetten, vil forstå hvorfor. Se mer på sin reportasje fra årsmøtet her. Gratulerer Steinar!
25.3.2018: Årsmøte i NOF Buskerud avholdes torsdag den 5. april. Se møteinnkallelse her.
4.3.2018: Ny årgang av Buskskvetten er påbegynt med Fuglelivet i Øvre Eiker 2017.
22.1.2018: Husk hagefugltellingen neste helg. Mer info på fuglevennen.no.
21.1.2018: Årets bilde i Buskerud 2017 ble Jostein Myres fantastiske bilde av to spurveugler som møtes i lufta i kamp om territorium. Bilde ble valgt av i en åpen avstemning på Facebook-gruppen Fugler i Buskerud. Klikk på bildet for å se en større versjon.
6.1.2018: Linnesstranda-rapporten for 2016 er publisert som siste artikkel i Buskskvetten 2017.